Na­cio­na­li­niai tech­ni­kos ap­do­va­no­ji­mai „Tech Top 2017“

Zmones - - Tv Programa | Anonsai -

Tre­čius me­tus na­cio­na­li­niai tech­ni­kos ap­do­va­no­ji­mai „Tech Top 2017“tam­pa vie­nin­te­liai, ku­riuo­se nu­ga­lė­to­jų sta­tu­lė­lės ati­ten­ka ne žmo­nėms, o... tech­ni­kai! Kar­tu šis šou – vie­ta, kur ryš­kiau­sių sce­nos žvaigž­džių pa­si­ro­dy­mai įgau­na ne­ma­ty­tą tech­no­lo­gi­nį prie­sko­nį. Šį va­ka­rą Vil­niaus „Sie­mens“are­no­je įvyk­sian­čių tech­ni­kos ap­do­va­no­ji­mų tie­sio­gi­nė­je trans­lia­ci­jo­je bus iš­da­ly­tos sta­tu­lė­lės ge­riau­siai tech­ni­kai ir su­reng­ti dar nie­kur ne­ma­ty­ti įspū­din­gi at­li­kė­jų šou. Tech­niš­kiau­siuo­se pa­si­ro­dy­muo­se su­ži­bės In­ga Va­lin­skie­nė ir Mo­ni­ka Pun­dziū­tėMo­nique. Spe­cia­lų šou su­kurs ir gru­pė „G&G Sin­di­ka­tas“. Ap­do­va­no­ji­mus ve­da In­drė Ka­va­liauskai­tė-Mor­kū­nie­nė ir Vy­tau­tas Rum­šas jau­nes­ny­sis.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.