Iš­rink­tų­jų me­džio­klė (Push)

FANTASTINIS VEIKS­MO TRILERIS. JAV, Ka­na­da, 2009. Rež. Pau­las McGui­ga­nas. Vaid. Da­ko­ta Fan­ning

Zmones - - Tv Programa | Anonsai -

Kad ir kaip fan­ta­s­tiš­kai skam­bė­tų, šio fil­mo sce­na­ri­jus su­kur­tas re­mian­tis pa­rap­si­cho­lo­gi­jos ban­dy­mų ap­ra­šais. Tarp mū­sų yra iš­rink­tų­jų – žmo­nių, ap­do­va­no­tų ant­gam­ti­niais ge­bė­ji­mais nu­ma­ty­ti at­ei­tį ar val­dy­ti ki­tų są­mo­nę. Juos me­džio­ja spe­cia­lio­sios tar­ny­bos.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.