Vai­da ir Vy­tau­tas Ma­ka­rai

Zmones - - Šeimos Albumas -

De­šim­to­je kla­sė­je pra­dė­ję drau­gau­ti, kar­tu pra­lei­dę de­vy­ne­rius me­tus, rug­pjū­čio 5-ąją Stul­gių Šv. ap­aš­ta­lo evan­ge­lis­to Ma­to baž­ny­čio­je ofi­cia­liai ta­po vy­ru ir žmo­na.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.