horoskopas

SPA­LIO 26–LAP­KRI­ČIO 1 D.

Zmones - - Renginiai -

AVINAS (III 21–IV 19)

SVAR­BIAU­SIA – RYŠYS. Be­ne svar­biau­si da­bar bus san­ty­kiai su ar­ti­mu žmo­gu­mi ir da­ly­ki­niai ry­šiai. Ir vie­nus, ir ki­tus pa­lai­ky­ti, puo­se­lė­ti sek­sis kuo pui­kiau­siai, jie teiks daug džiaugs­mo ir nau­dos. Dar­be kiek spar­čiau suk­tis rei­kės iki sa­vait­ga­lio, o ki­tą sa­vai­tę vis­kas vyks ra­miai. Sėk­mė ly­dės tuos, ku­rie ieš­ko iš­tek­lių sa­vo da­ly­ki­nei veik­lai plės­ti.

JAUTIS (IV 20–V 20)

ANA PU­SĖ. Svar­biau­sios da­bar bus ne jū­sų, o ki­to, grei­čiau­siai ar­ti­mo, as­mens mintys, dar­bai ar sie­kiai. Ap­lin­ky­bės ga­li klos­ty­tis taip, kad teks su šia jė­ga ar­ba ko­vo­ti, ar­ba prie jos pri­si­tai­ky­ti. Pa­na­šiai ap­lin­ky­bės ga­li klos­ty­tis ir da­ly­ki­nė­je sri­ty­je. Žo­džiu, rei­kės ge­rai pa­sver­ti sa­vo jė­gas bei ga­li­my­bes. Be to, da­bar – pui­kus lai­kas rū­pin­tis svei­ka­ta.

DVYNIAI (V 21–VI 21)

DAR­BAI IR ŠVEN­TĖS. Ne­di­de­li, bet ga­na svar­būs dar­bai ga­li plūs­ti vie­nas po ki­to, apie sa­ve pri­mins ir vi­so­kie pa­ža­dai. Nie­ko ne­pa­da­ry­si, teks ki­b­ti į vi­sus iš ei­lės. Ki­ta ver­tus, jau da­bar aiš­ku, kad nu­veik­ti pa­vyks daug. Bet ne vien dar­bai rū­pės – bū­si­te kū­ry­biš­ki, o pro­gų sma­giai pa­si­links­min­ti ga­li bū­ti dau­giau, nei spė­si­te pa­si­nau­do­ti.

VĖŽYS (VI 22–VII 22)

AR­TI­MIAU­SI DA­LY­KAI. Ga­li bū­ti, kad svar­biau­sios bus dvi sri­tys – na­mai ir sa­vi­raiš­ka. Na­mie pa­lan­kus me­tas pra­dė­ti ar­ba tęs­ti sun­kius dar­bus, per­tvar­ky­mus, be to, bus leng­va pa­siek­ti, kad čia bū­tų daug jau­kiau ir gra­žiau. Ta­čiau ne vien „na­mų dar­bai“rū­pės – pro­gų pa­si­links­min­ti bus daug, o su­kur­ti ką įspū­din­go ir gra­žaus pa­vyks iš­ties ne­sun­kiai.

LIŪTAS (VII 23–VIII 22)

AT­VI­RAI. Vis dau­giau ir dau­giau dė­me­sio ga­li pa­pra­šy­ti na­mai, šeimos rei­ka­lai. Ir iš tie­sų me­tas im­tis svar­bių dar­bų, su­ma­ny­mų la­bai ge­ras, bus leng­va į sa­vo veik­lą įtrauk­ti ir ar­ti­muo­sius. Bet ne vien apie na­mus tu­pi­nė­ti bus svar­bu – juk bū­si­te la­bai at­vi­ri, jud­rūs, no­riai ir leng­vai bend­rau­si­te tiek su se­nais drau­gais, tiek su nau­jais pa­žįs­ta­mais.

MER­GE­LĖ (VIII 23–IX 22)

MINTYS IR ŽO­DŽIAI. Da­bar bū­si­te la­bai at­vi­ri, daug ir no­riai bend­rau­si­te. Svar­bu tai, kad bū­si­te įžval­gūs, ne­sun­kiai ra­si­te taik­lų žo­dį. Taip pat da­bar – la­bai ge­ras me­tas ko nors mo­ky­tis ar­ba mo­ky­ti ki­tus. At­ro­do, bus svar­būs ir pi­ni­gi­niai rei­ka­lai – pa­stan­gos šio­je sri­ty­je at­neš ap­čiuo­pia­mos nau­dos, be to, ga­li­mos ir tie­siog ma­lo­nios do­va­nos.

SVARSTYKLĖS (IX 23–X 23)

JĖ­GA IR GRO­ŽIS. Bū­si­te veik­lūs, drą­sūs, pui­kios spor­ti­nės for­mos ir prie tiks­lo ženg­si­te tie­siai, be įpras­tų ma­lo­ny­bių. Bet jų ir ne­rei­kės – as­me­ni­nis ža­ve­sys bus net di­des­nis nei ryž­tas. Dėl šių sa­vy­bių ge­riau­siai sek­sis veik­la, ku­rią pri­žiū­rė­si­te pa­tys. Bū­si­te kū­ry­biš­ki ir jaus­min­gi. Pui­kiai klos­ty­sis fi­nan­si­niai rei­ka­lai, ti­kė­ti­na ne­men­ka nau­da.

SKORPIONAS (X 24–XI 22)

AS­ME­NY­BĖS JĖ­GA. Bū­si­te la­bai ener­gin­gi, veik­lūs, įžval­gūs ir da­ly­kiš­ki, dėl to la­bai leng­vai tvar­ky­si­te bet ko­kius rei­ka­lus, ku­rių da­bar ga­li at­si­ra­sti iš­ties ne­ma­žai. Be to, bus leng­va įkvėp­ti, įti­kin­ti ki­tus. At­ro­do, ši as­me­ny­bės jė­ga netru­kus at­neš ir ap­čiuo­pia­mos nau­dos, o kol kas pui­kiai sek­sis vi­so­kie pa­ren­gia­mie­ji dar­bai.

ŠAULYS (XI 23–XII 21)

SMULK­ME­NOS. At­ro­do, kol kas die­nos bėgs ga­na ra­miai. Dar­be dar­bo ne per dau­giau­sia, na­mie ir­gi vis­kas sa­vo vie­to­se, tad sku­bė­ti tar­si ir ne­bus kur. Ži­no­ma, ar­ti­mi drau­gai vi­suo­met su­skubs pa­siū­ly­ti ko­kią sma­gią pra­mo­gą, bet dar bus ir smul­kių fi­nan­si­nių rei­ka­lų, sa­vait­ga­lį – su­si­ti­ki­mų ir ne­di­de­lių dar­bų, ruo­šos na­mie jau po sa­vait­ga­lio.

OŽIARAGIS (XII 22–I 19)

DAR­BAI IR DRAU­GAI. Nes­tigs dar­bo dar­be, pro­fe­si­jos sri­ty­je. Nes­tigs ir jė­gų bei no­ro bū­ti ge­riau­siems, dėl to pa­vyks pa­siek­ti iš­ties ne­ma­žai. Pa­dės ir tai, kad daug ką da­ry­si­te leng­vai, o dar­bo rei­ka­lais bend­rau­si­te tie­siog žais­min­gai. Pui­kus me­tas su drau­gais pla­nuo­ti nuo­ty­kius ir net kai ką pra­dė­ti da­ry­ti da­bar. Ko­le­gos pa­ti­kės sa­vo pla­nus dar­be.

VAN­DE­NIS (I 20–II 18)

GA­LI­MY­BĖS. Ne­di­de­li dar­bai, grei­tai su­tvar­ko­mi rei­ka­lai ti­kė­ti­ni dar­be, pro­fe­si­jos sri­ty­je. Juos įveik­si­te ne­sun­kiai. Svar­bu tai, kad pro juos pa­ma­ty­tu­mė­te ir di­des­nių ga­li­my­bių. At­ro­do, jo­mis pa­si­nau­do­ti bus leng­va dar šią sa­vai­tę. Ne­sku­ban­tiems da­ry­ti ka­rje­ros ga­li pa­si­tai­ky­ti pro­ga vyk­ti į ke­lio­nę, ku­rio­je de­rės ak­ty­vus po­il­sis, nuo­ty­kiai ir ma­lo­nu­mai.

ŽUVYS (II 19–III 20)

PASROVIUI. Kol kas di­de­lio ak­ty­vu­mo ro­dy­ti nei rei­kės, nei no­rė­sis: dar­be vy­raus kas­die­ny­bė, o na­mie – įpras­ta tvar­ka. Bus ga­li­ma ten­kin­tis kas­die­niais da­ly­kais ar­ba vyk­ti į įsi­min­ti­ną ke­lio­nę. Pla­nuo­ti to­kią me­tas ir­gi bū­tų la­bai ge­ras. Sėk­mė ly­dės tuos, ku­rie ieš­ko iš­tek­lių sa­vo veik­lai plės­ti. Ne­di­de­lės grei­tos nau­dos ga­li bū­ti po sa­vait­ga­lio.

Ba­le­to pri­ma­ri­jui Ne­ri­jui JUŠKAI spa­lio 29 die­ną su­kan­ka 41-i

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.