Nag­lis Šu­li­ja

Zmones - - Renginiai - www.ast­roc­lub.lt

ŠASTROLOGAS

ian­dien va­ka­re Sau­lė pra­si­lenks su Ju­pi­te­riu – tai ug­nin­gų kal­bų, įkve­pian­čių pa­reiš­ki­mų ir lai­min­gų pra­džių me­tas, ži­no­ma, pir­miau­sia da­ly­ki­nė­je sri­ty­je. Mė­nu­lis sklan­džiai pil­nė­ja – tai ir­gi ge­ras me­tas vi­sus svar­bes­nius da­ly­ki­nius rei­ka­lus stum­ti pir­myn. Įžval­gu­mo pa­kaks – Mer­ku­ri­jus kol kas ke­liau­ja Skor­pio­no ženk­lu, tad skriau­džia­mas tik­rai ne­si­leis. Ir dar ašt­rų žo­de­lį rei­ka­lui esant ras ne­sun­kiai.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.