Šve­di­ja – 12,8 mi­li­jo­no eu­rų

Zmones - - Apie Juos Kalba -

Pu­sę šios su­mos ka­ra­lius Car­las XVI Gus­ta­fas (71) ga­li skir­ti šeimos (sa­vo ir žmo­nos ka­ra­lie­nės Sil­vios (73) bei vai­kų – prin­ce­sių Vic­to­rios (40) bei Ma­de­l­ei­ne (35) ir prin­co Car­lo Phi­li­po (38)) iš­lai­doms, ki­ta pu­sė ten­ka rū­mams iš­lai­ky­ti (Šve­di­jo­je jų yra vie­nuo­li­ka). Sa­vo ruož­tu šioms re­zi­den­ci­joms ski­ria­ma ir da­lis pi­ni­gų, su­rink­tų iš lan­ky­to­jų. Ka­ra­liš­ka­jai šei­mai pri­klau­so tik ke­le­tas rū­mų, tarp jų – ofi­cia­lia va­sa­ros re­zi­den­ci­ja vir­tu­si Sol­li­den val­da, esan­ti Elan­do sa­lo­je, ki­ti – vals­ty­bės nuo­sa­vy­bė. Šve­di­jos ka­ra­liš­ko­sios šeimos tur­tas ver­ti­na­mas maž­daug 60 mi­li­jo­nų eu­rų.

Šve­di­jos mo­nar­chų kla­nas: ka­ra­lius Car­las XVI Gus­ta­fas ir ka­ra­lie­nė Sil­via su vai­kais – prin­ce­sė­mis Vic­to­ria ir Ma­de­l­ei­ne bei prin­cu Car­lu Phi­li­pu – ir jų šei­mo­mis

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.