Da­ni­ja – 10,4 mi­li­jo­no eu­rų

Zmones - - Apie Juos Kalba -

De­šimt pro­cen­tų šios su­mos ati­ten­ka ka­ra­lie­nės Mar­g­ret­he (77) vy­rui prin­cui Hen­ri­kui (83), pu­san­t­ro pro­cen­to – se­se­riai prin­ce­sei Be­ne­dik­te (73). Nors ir yra vie­na se­niau­sių, ši mo­nar­chi­ja tik­rai ne vie­na tur­tin­giau­sių – ka­ra­lie­nės šeimos tur­tas ver­ti­na­mas apie 30 mi­li­jo­nų eu­rų. Tie­sa, mo­nar­chei pri­klau­so ne­ma­ža da­lis rū­muo­se eks­po­nuo­ja­mų ir pla­čia­jai vi­suo­me­nei pri­ei­na­mų me­no kū­ri­nių. Ka­ra­liš­ka­jai šei­mai pri­klau­so ir da­lis ša­ly­je esan­čių rū­mų, ta­čiau dau­gu­ma ji ga­li tik nau­do­tis, nes tai – vals­ty­bės ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas.

Da­nų nu­my­lė­ti­nė – ryš­kio­ji ka­ra­lie­nė Mar­g­ret­he II

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.