Vy­ta­ras Ra­dze­vi­čius Vėl kvie­čia prie pa­sau­lio sta­lo

Ke­liau­to­jas, ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos lai­dų ve­dė­jas Vy­ta­ras RA­DZE­VI­ČIUS (49) ga­li at­si­pa­lai­duo­ti: ant­ra jo ku­li­na­ri­nė kny­ga „Pa­sau­lio puo­dai. Dar 50“– jau pa­ke­liui pas skai­ty­to­jus. „Bai­gus dar­bus apė­mė tuš­tu­ma. Lau­kiu, kol ji kuo nors už­si­pil­dys“, – pra­si­tar

Zmones - - Zmones - REMIGIJA PAULIKAITĖ

Kal­bė­jau­si su bend­ra­žy­giu Mar­ty­nu Star­ku­mi, iš­lei­du­siu ne vie­ną kny­gą. Jis man pri­ta­rė, kad kny­ga – tar­si kū­di­kis: ją au­gi­ni au­gi­ni, rū­pi­nie­si, sten­gie­si vis­ką kuo ge­riau pa­da­ry­ti, o kai iš­ke­liau­ja į spaus­tu­vę, jau­tie­si kaž­ko ne­te­kęs“, – pa­sa­ko­ja Vy­ta­ras. Ta­čiau jis jau tu­ri min­čių, ką pa­na­šaus veiks at­ei­nan­čius tre­jus ket­ve­rius me­tus.

Nau­jau­sia kny­ga au­to­riui ypa­tin­ga dar ir dėl to, kad vir­še­ly­je rie­biai už­ra­šy­tas skai­čius „50“. Jam tai – ne tik dar pen­kias­de­šimt re­cep­tų, tiek pat nuo­trau­kų ir is­to­ri­jų, skir­tų paskai­ti­nė­ti lū­ku­riuo­jant prie kun­ku­liuo­jan­čio puo­do. Vy­ta­rui at­ei­nan­tį pa­va­sa­rį su­kaks bū­tent pen­kias­de­šimt! Tad pir­mą­ją do­va­ną jis sau jau pa­ren­gė.

Į šią kny­gą til­po krū­va re­cep­tų, ku­riuos žur­na­lis­tas par­si­ve­žė iš pa­sta­rų­jų tre­jų me­tų ke­lio­nių po Cent­ri­nę Ame­ri­ką, In­do­ne­zi­ją, ku­riuos at­ra­do vie­šė­da­mas Ja­po­ni­jo­je ir Ka­ri­bų jū­ros sa­lo­se, taip pat – se­no­jo­je mie­lo­jo­je Eu­ro­po­je. Bus ir vie­nas lie­tu­viš­kas re­cep­tas iš ne­val­go­mais gry­bais va­di­na­mų bo­bau­sių – jais ga­min­da­mas pa­kei­tė nuo­din­giau­sią pa­sau­lio žu­vį – fu­gu.

„Jei ke­liau­jant ma­ne su­do­mi­na koks nors pa­tie­ka­las, ban­dau iš­si­aiš­kin­ti, kaip ga­mi­na­mas, jei bū­na pro­gų – sten­giuo­si jį pa­ruoš­ti su vie­ti­niais. Vi­sa­da sma­gu, kai pa­pras­ti žmonės ne­gai­li in­for­ma­ci­jos, pa­mo­ko, kar­tu gamina ir net iš­duo­da pa­slap­čių“, – pa­sa­ko­ja ga­min­ti mėgs­tan­tis žur­na­lis­tas. Iš ke­lio­nių par­si­vež­tus re­cep­tus Vy­ta­ras dar sy­kį iš­ban­do na­muo­se ir adap­tuo­ja Lie­tu­vai.

Įdo­miau­sius ku­li­na­ri­nius jo ke­lio­nių at­ra­di­mus skai­ty­to­jai ir ras nau­jo­jo­je kny­go­je. Žur­na­lis­tas juo­kia­si, kad eks­pe­di­ci­jo­se į to­li­mus kraš­tus ir pats sten­gia­si pa­sau­lį nu­ste­bin­ti lie­tu­viš­kais pa­tie­ka­lais: In­do­ne­zi­jo­je jo su bend­ra­žy­giais kep­tas ša­ko­tis, To­ki­jo cent­re ja­po­nams pa­siū­ly­ti bul­vių vė­da­rai, Aust­ra­li­jo­je pa­ga­min­ti že­mai­čių bly­nai su ken­gū­rie­nos įda­ru su­lau­kė vie­tos gy­ven­to­jų ova­ci­jų.

„Man pa­tin­ka at­ras­ti nau­jus sko­nius ir iš­ban­dy­ti re­cep­tus. Jų ieš­kau, šniukš­ti­nė­ju, kur nors nu­girs­tu, iš­ban­dau – nuo­la­tos eks­per­i­men­tuo­ju, – pa­sa­ko­ja Vy­ta­ras. – Prie puo­dų ne­ga­li bū­ti pik­tas. To­dėl ga­mi­nu tik kai bū­nu ge­rai nu­si­tei­kęs. Man tai – me­di­ta­ci­ja, po­il­sis.“

Iš to­li­mų ke­lio­nių Vy­ta­ras grįž­ta pa­si­sė­męs ne­ti­kė­tų ku­li­na­ri­nių idė­jų. Ar tai ska­nu ir gy­ve­nant mū­sų pla­tu­mo­se – pir­mie­ji pa­ra­ga­vę pa­sa­ko na­miš­kiai

In­do­ne­zi­jo­je Vy­ta­ras smal­sa­vo, kaip vie­ti­niai iš cuk­ra­nend­rių gamina cuk­rų... ...o pas­kui su bend­ra­žy­giu Mar­ty­nu Star­ku­mi ke­pė ša­ko­tį

Aust­ra­li­jo­je, Es­pe­ran­so pa­plū­di­my­je, jis ke­pė že­mai­čių bly­nus su... ken­gū­rie­na

Kol eg­zo­tiš­kų par­duo­tu­vių len­ty­no­se sve­čio­se ša­ly­se ran­da rei­ka­lin­gų pro­duk­tų, pa­vyz­džiui, svies­to, kar­tais ten­ka il­go­kai pa­min­dži­kuo­ti

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.