Eli­za­be­th II Kiek bri­tams kai­nuo­ja ka­ra­lie­nė?

Nors apie šimt­me­čiais rū­muo­se kau­pia­mus tur­tus sklan­do le­gen­dų, dau­gu­mą Eu­ro­pos ka­ra­liš­kų­jų šei­mų iki šiol iš­lai­ko ša­lių mo­kes­čių mo­kė­to­jai. Kam tau­tie­čiai dos­niau­si – ku­riai ka­ra­liš­ka­jai šei­mai per me­tus ski­ria­ma dau­giau­sia lė­šų?

Zmones - - Zmones -

Pi­lys, rū­mai, auk­sas, puoš­nūs ap­da­rai, nuo vai­šių die­ną nak­tį lūž­tan­tys sta­lai... Žvel­giant iš ša­lies, net ir da­bar­ti­nių Eu­ro­pos mo­nar­chų ar prin­cų gy­ve­ni­mas pri­me­na ste­buk­li­nę pa­sa­ką. Ta­čiau vie­ni ka­ra­liš­kų­jų rū­mų gy­ven­to­jai tik­rai kles­ti, o ki­tiems ten­ka gyventi įjun­gus „tau­py­mo re­ži­mą“. Ži­no­ma, ne­kal­ba­ma apie to­kius mė­ly­no krau­jo tu­rin­čius as­me­nis kaip 12-asis Thurn und Taxis prin­cas Al­ber­tas (34) – vo­kie­čių aris­to­kra­tas, ne­tu­rin­tis nei ka­ra­lys­tės, nei pa­val­di­nių, no­rin­čių jį iš­lai­ky­ti. Tie­sa, pi­ni­gų jam ir ne­rei­kia: 1990-ai­siais mi­rus tė­vui, prin­cui Jo­han­ne­sui, vos aš­tuo­ne­rių Al­ber­tas ta­po vie­nu jau­niau­sių mi­li­jar­die­rių pa­sau­ly­je – pa­vel­dė­jo ne tik įspū­din­gas su­mas ban­ke, bet ir ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, me­no kū­ri­nių bei vers­lą. Žur­na­lo „For­bes“duo­me­ni­mis, jo tur­tas ver­ti­na­mas dau­giau nei 1,7 mi­li­jar­do eu­rų!

Jei ti­kė­tu­me žur­na­lu „For­bes“, mo­nar­chės Eli­za­be­th II as­me­ni­nis tur­tas ver­ti­na­mas maž­daug 440 mi­li­jo­nų eu­rų

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.