APIE JUOS KALBA

Te­no­ras And­rea BO­CEL­LI (59) – tas lai­min­ga­sis, ku­rį be­są­ly­giš­kai die­vi­na ir jo ma­ma Edi, ir, ži­no­ma, žmo­na Ve­ro­ni­ca BER­TI (33).

Zmones - - Zmones -

And­rea Bo­cel­li ir Ve­ro­ni­ca Ber­ti, Mi­cha­elas Fass­ben­de­ris ir Ali­cia Vi­kan­der, Ewa­nas McGre­go­ras ir Ma­ry Eli­za­be­th Wins­te­ad, Eve Mav­ra­kis, Syl­via Ho­eks, „Kiek kai­nuo­ja ka­ra­liai“, Bil­ly Jo­e­las, Ja­me­sas Pac­ke­ris ir Ma­riah Ca­rey, An­na Er­ma­ko­va, So­lan­ge Know­les, Ri­han­na, Ti­na Tur­ner, Pink ir Ca­rey Har­tas

Pa­mirš­ki­te bai­sias is­to­ri­jas apie any­tos ir mar­čios ne­mei­lę: sen­jo­ra Edi Bo­cel­li ne­se­niai pa­va­di­no Ve­ro­ni­cą sau­le, įžen­gu­sia į jų na­mus, ir lai­ko ją duk­ra. O juk pa­ti Ber­ti pri­si­pa­žįs­ta esan­ti anaip­tol ne nuo­lan­ki mer­gai­tė, gy­ve­nan­ti žvaigž­dės še­šė­ly­je, – sa­ko­si esan­ti val­din­ga, mo­kan­ti ir mėgs­tan­ti pri­im­ti spren­di­mus, vis­ką kont­ro­liuo­ti ir ap­skri­tai da­ly­ti ko­man­das. Ne vel­tui ji – Bo­cel­li va­dy­bi­nin­kė...

And­rea, Ve­ro­ni­ca ir jų pir­ma­gi­mė Vir­gi­nia (5) – vie­nin­te­lė Bo­cel­li duk­ra – gy­ve­na erd­vio­je vi­lo­je Forte dei Mar­mi. O – pa­ša­li­nių aki­mis, ga­na pi­kan­tiš­ka de­ta­lė – vi­sai ne­to­li, per tris­de­šimt met­rų, yra ir pir­mo­sios dai­ni­nin­ko žmo­nos

En­ri­cos Cen­zat­ti (47), pa­g­im­džiu­sios jam du sū­nus Amo­są (22) ir Mat­teo (20), na­mai. Be abe­jo­nės, tuo pa­si­rū­pi­no pats Boc­cel­li, no­rė­jęs iš­sau­go­ti drau­giš­kus ry­šius su mo­te­ri­mi, bu­vu­sia ša­lia jo de­šimt me­tų. Nu­trū­kę pir­mo­sios san­tuo­kos sai­tai nie­ko ne­kei­čia. O ge­ras ir my­lin­tis tė­vas jis ir taip vi­sa­da bu­vo. „Aš ne­ga­lė­jau ma­ty­ti sa­vo vai­kų, bet pui­kiai ži­nau, ko­kie jie. Juk iš­au­go ant ma­no ran­kų“, – sa­ko jis. Tė­viš­ką at­si­da­vi­mą pa­tvir­ti­na ir to­kia, re­gis, smulk­me­na: ne­se­niai pa­si­ro­džiu­sia­me fil­me „Ty­los mu­zi­ka“, su­kur­ta­me pa­gal Bo­cel­li au­to­biog­ra­fi­ją, pag­rin­di­nio he­ro­jaus var­das – kaip ir dai­ni­nin­ko sū­naus, Amo­sas.

O juk ka­dai­se And­rea tu­rė­jo don­žu­a­no rep­u­ta­ci­ją. Jis pats yra kal­bė­jęs apie tai, kad no­rė­jo at­si­g­rieb­ti už jau­nys­tę, kai dėl fi­zi­nės ne­ga­lios – aklu­mo – ne­si­se­kė nei mei­lė, nei san­ty­kiai su mo­te­ri­mis. „Esu aist­rin­go bū­do, leng­vai pa­me­tu gal­vą, ta­čiau daž­niau­siai įsi­my­lė­da­vau vien­pu­siš­kai. Pri­rei­kė ne­ma­žai lai­ko grįž­ti į do­ros ke­lią“, – ne­slė­pė jis. Ir net pri­dū­rė kla­si­ki­nį vy­rų ar­gu­men­tą apie po­li­ga­miš­ką pri­gim­tį.

Ne­nuo­sta­bu, kad En­ri­ca, iš­te­kė­ju­si už Bo­cel­li, kai šis bu­vo vi­so la­bo res­to­ra­nų dai­ni­nin­kas, ne­ap­si­ken­tė gan­dų bei is­to­ri­jų apie su­tuok­ti­nio ro­ma­nus ir ga­liau­siai nu­spren­dė jį pa­lik­ti. Jie iš­si­sky­rė 2002 me­tais (tais pa­čiais, kai And­rea su­si­pa­ži­no su Ve­ro­ni­ca), o šian­dien, Bo­cel­li žo­džiais, san­ty­kiai su bu­vu­sia su­tuok­ti­ne iš­ties drau­giš­ki. („Vy­rai, ži­no­ma, po­li­ga­miš­ki, ta­čiau ci­vi­li­zuo­to­je bend­ruo­me­nė­je šei­ma – įkvė­pi­mo šal­ti­nis.“)

Ne ita­lai vi­sos šios is­to­ri­jos iki ga­lo ne­su­pras – to­kia jau ši­tos ša­lies spe­ci­fi­ka ir... įsta­ty­mai, pa­ver­čian­tys sky­ry­bas su­dė­tin­gu ir pra­ban­giu rei­ka­lu. Pri­dė­ki­te ka­ta­li­ky­bės įta­ką ir bus aiš­ku, ko­dėl Bo­cel­li pra­džio­je iš­vis ne­ke­ti­no skir­tis, o pas­kui mė­ga­vo­si il­go­mis su­ža­dė­tu­vė­mis su Ber­ti: nu­si­ve­dė ją prie al­to­riaus tik tuo­met, kai po­ros dukrai bu­vo dve­ji. Ir tai tu­rint ome­ny, kad vos ją išvy­dęs And­rea su­si­ža­vė­jo: vie­na­me iš in­ter­viu dai­ni­nin­kas di­džiuo­da­ma­sis pa­sa­ko­jo žur­na­lis­tams, jog nė dvi­de­šim­ties ne­su­lau­ku­si Ve­ro­ni­ca nu­si­ma­nė apie ope­rą ge­riau už jį ir bu­vo ne­pa­pras­tai ap­si­skai­čiu­si.

„Ko­kia iš­si­la­vi­nu­si ir in­te­lek­tu­ali mer­gi­na“, – pa­ma­niau. At­ro­dė, tu­rė­tų bū­ti vy­res­nė, o pa­aiš­kė­jo, kad to­kia jau­na. Bet tą­va­kar ne­ki­lo jo­kių ro­man­tiš­kų min­čių... Netru­kus su­si­ža­vė­ji­mas vir­to mei­le“, – pri­si­me­na dai­ni­nin­kas. Ve­ro­ni­cos pri­si­mi­ni­mai ro­man­tiš­kes­ni – nuo to va­ka­ro, kai gar­so in­ži­nie­rius, rū­pi­nę­sis Bo­cel­li kon­cer­tu Fe­ra­ro­je, su­pa­žin­di­no, juo­du taip ir ne­be­iš­si­sky­rė.

Ir šian­dien at­ro­do, kad Ber­ti ir Bo­cel­li są­jun­ga – iš tų, ku­rios su­da­ro­mos dan­gu­je, kad jųd­vie­jų mei­lė ne­ke­lia abe­jo­nių, o pui­ki šei­ma iš­ties yra And­rea įkvė­pi­mo šal­ti­nis. Ir jis pats kalba ne­be apie po­li­ga­mi­ją, o apie tai, kad dvi žmo­giš­ko­sios bū­ty­bės, ku­rių sie­los ne­tu­ri nie­ko bend­ra, il­gai ne­ga­li bū­ti drau­ge. At­ro­do, kad And­reą ir Ve­ro­ni­cą iš­ties sie­ja sie­lų gi­mi­nys­tė – val­din­go­ji Ber­ti, be­si­rū­pi­nan­ti dai­ni­nin­ko sce­nos rei­ka­lais, pri­si­pa­žįs­ta, jog ga­lu­ti­nis spren­di­mas vi­sa­da pri­klau­so nuo jo.

„Jei And­rea vi­dur­nak­tį no­rės pa­jo­di­nė­ti ar šok­ti pa­ra­šiu­tu iš 3000 met­rų aukš­čio, tą pa­tį da­ry­siu ir aš. Man la­biau pa­tin­ka bū­ti drau­ge, o ne žmo­na: bū­ti kom­pa­nio­ne – kas­die­nis iš­šū­kis, o žmo­na – tai tin­gi­nės bū­se­na“, – sa­ko ji. Ir ne tik sa­ko – kai va­sa­rą Pi­zo­je dai­ni­nin­kas nu­kri­to nuo žir­go ir su­si­tren­kė gal­vą, žmo­na ne­si­trau­kė nuo jo nė aki­mir­kos. Lai­mei, trau­ma ne­bu­vo la­bai rim­ta – šiaip ar taip, And­rea jo­di­nė­ja nuo sep­ty­ne­rių ir yra pa­me­tęs gal­vą dėl šio spor­to. Kaip ir ki­tos ak­ty­vios veik­los – plau­kio­ti bur­len­te, sli­di­nė­ti, va­ži­nė­tis rie­du­čiais ir dvi­ra­čiu. Iš­šū­kiai – jo krau­jy­je. „Kiek­vie­ną die­ną aš ri­zi­kuo­ju gy­ve­ni­mu. Su dvi­ra­čiu, žir­gais, jū­ro­je – vi­sur, – pri­si­pa­žįs­ta jis. – Rei­kia ma­ny­ti, ma­ne sau­go an­ge­las. La­bai ati­dus an­ge­las sar­gas.“Ga­li bū­ti, kad jo var­das Ve­ro­ni­ca.

Ne­pa­pras­tas And­rea Bo­cel­li bal­sas jau­di­na vi­so pa­sau­lio mo­te­ris, ta­čiau jo šir­dis pri­klau­so vie­nin­te­lei... „Man la­biau pa­tin­ka bū­ti drau­ge, o ne žmo­na: bū­ti kom­pa­nio­ne – kas­die­nis iš­šū­kis, o žmo­na – tai tin­gi­nės bū­se­na“, – sam­pro­tau­ja Ve­ro­ni­ca Ber­ti

Su duk­re­le Vir­gi­nia

And­rea ir Ve­ro­ni­cos ves­tu­vės 2014-ųjų pa­va­sa­rį

Bo­cel­li šeimos na­mai Forte dei Mar­mi – gra­žia­me pa­jū­rio mies­te­ly­je šiau­ri­nė­je To­ska­nos da­ly­je And­rea ir Ve­ro­ni­ca su Bo­cel­li sū­nu­mis iš pir­mo­sios san­tuo­kos – Mat­teo (kai­rė­je) ir Amo­su

1997-ųjų nuo­trau­ko­je – dai­ni­nin­kas su pir­mą­ja su­tuok­ti­ne En­ri­ca ir vai­kais – Amo­su bei ką tik gi­mu­siu Mat­teo. Pir­mo­ji And­rea san­tuo­ka iš­iro po pen­ke­rių me­tų

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.