ŽI­NIOS

Zmones - - Veidai Ir Vardai -

KITOKS. Duo­da­ma in­ter­viu žur­na­lui „Lai­ma“Kau­no „Žal­gi­rio“vy­riau­sio­jo tre­ne­rio Ša­rū­no Ja­si­ke­vi­čiaus (41) žmo­na An­na DOU­KAJA­SI­KE­VI­ČIUS (31) at­sklei­dė daug kam ne­ži­no­mas gar­saus vy­ro sa­vy­bes: „Na­mie jis la­bai ra­mus ir ty­lus. Dau­ge­lis gal­vo­ja, kad jis ir na­muo­se toks, kaip aikš­te­lė­je, kur ga­li bū­ti la­bai už­si­de­gęs ir emo­cin­gas. Bet ten jo dar­bas, o čia Ša­ras vi­sai kitoks: pa­slau­gus, pa­de­dan­tis na­muo­se, la­bai ge­ras su vai­kais, mėgs­ta su jais žais­ti ir leis­ti lai­ką.“ GAMINA. Dvy­nu­kų gi­mi­mas ir mo­ti­nys­tė pa­kei­tė ne tik dai­ni­nin­kės Ka­ta­ži­nos ZVONKUVIENĖS (37) kas­die­ny­bę, bet ir net­gi se­nus įpro­čius. Žur­na­lui „Ji“Ka­ta­ži­na pri­si­pa­ži­no se­niau nie­ka­da ne­mė­gu­si su­kio­tis prie puo­dų: „Ta­čiau da­bar mais­tą na­muo­se ga­mi­nu aš! Vi­sai šei­mai. Po­pu­lia­riau­sias mū­sų šeimos val­gis – troš­ki­nys. Daž­nai mė­są ruo­šiu ant ga­rų.“ SPYNOS. „Da­bar, kai yra vai­kas, aš tu­riu žmo­gų, ku­rį ga­liu my­lė­ti, ku­riuo tu­riu rū­pin­tis“, – in­ter­viu lai­dai „Nuo... iki...“ne­slė­pė dai­ni­nin­kė Mo­ni­ka ŠE­DŽIU­VIE­NĖ (25), po ket­ve­rių san­tuo­kos me­tų jau pla­nuo­jan­ti sky­ry­bas su vai­ko tė­vu And­riu­mi Še­džiu­mi. Ra­mių ir san­tū­rių jų, ko ge­ro, jau ne­be­bus, nes Mo­ni­ka at­vi­rai sa­ko, jog pa­lik­ti na­mus Šiau­liuo­se bu­vo ne jos min­tis – tai vy­ras su­kro­vė daik­tus ir net pa­kei­tė spy­nas. AMŽIUS. Rū­ta ŠČIO­GO­LE­VAI­TĖ (36) lai­do­je „Ki­tu kam­pu“pa­sa­ko­jo apie san­ty­kius su sep­ty­ne­riais me­tais jau­nes­niu su­tuok­ti­niu: „Gal ir yra tie­sos, kad, pa­si­ėmus jau­ną vy­rą, ga­li­ma jį pa­si­ko­re­guo­ti pa­gal sa­ve. Tai man la­bai daug kai­na­vo. Ir ner­vų, ir svei­ka­tos.“ APGAVO. „Pri­si­minsiu vi­są gy­ve­ni­mą. Ačiū, cheb­ry­te!“– dar il­gai nuo staig­me­nos ne­ga­lė­jo at­si­gau­ti gru­pės „Pat­ru­liai“at­li­kė­jas Al­gir­das RA­DZE­VI­ČIUS. Ke­tu­rias­de­šimt­me­čio pro­ga žmo­na Mi­li­sand­ra (35) su pa­gal­bi­nin­kais su­or­ga­ni­za­vo vy­rui siur­pri­zą – ne­va už­sa­ko­vai pa­kvie­tė jį kon­cer­tuo­ti į pri­va­čią šven­tę, o iš tie­sų ju­bi­lia­to ten lau­kė bū­rys drau­gų ir ar­ti­mų­jų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.