TRUMPAI

Zmones - - Margas Pasaulis -

PORA. Tei­gia­ma, kad ak­to­rė Am­ber HE­ARD (31) ne­abe­jin­ga kas­ka­di­nin­kui iš Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos Ma­nai Hi­rai DAVISUI. Rug­sė­jį pora pa­ste­bė­ta be­si­bu­čiuo­jan­ti Aust­ra­li­jo­je, kur ak­to­rė fil­ma­vo­si juos­to­je „Aqu­aman“.

BŪSTAS I. Mo­de­lis Ken­dall JEN­NER (21) už 8,55 mi­li­jo­no JAV do­le­rių įsi­gi­jo bu­vu­sius skan­da­lin­go­jo ak­to­riaus Char­lie Shee­no na­mus Be­ver­li Hil­se. 1991-ai­siais sta­ty­to­je is­pa­niš­ko sti­liaus vi­lo­je yra pen­ki mie­ga­mie­ji.

BŪSTAS II. Pran­cū­zų ak­to­rius Gérard’as DE­PAR­DIEU (68) už 1,2 mi­li­jo­no eu­rų par­duo­da vi­lą Bel­gi­jo­je, Ne­chin mies­te­ly­je. 450 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to na­mas sta­ty­tas dar XIX am­žiu­je. Pran­cū­zas jį įsi­gi­jo 2012-ai­siais, bet ten lan­ky­da­vo­si la­bai re­tai.

NETEKTIS. Mi­rė aust­ra­lų ro­ko mu­zi­kos pio­nie­rius Ge­or­ge’as YOUN­GAS (1946– 2017), ge­riau­siai ži­no­mas kaip le­gen­di­nės sun­kio­jo ro­ko gru­pės „AC/DC“, ku­rią įkū­rė jo jau­nes­nie­ji bro­liai Mal­col­mas ir An­gu­sas, pro­diu­se­ris.

PIRMAS. Ak­to­rius Matt­hew MOR­RI­SO­NAS (38) su žmo­na ko­le­ge Re­nee PUEN­TE su­si­lau­kė pir­mos at­ža­los – sū­naus Re­ve­lo Ja­me­so Ma­kai Mor­ri­so­no. Pora pra­dė­jo su­si­ti­ki­nė­ti 2011-ai­siais, su­si­tuo­kė 2014-ai­siais.

ANT­RAS I. Se­ria­lo „Sos­tų ka­rai“žvaigž­dė Pe­te­ris DINK­LA­GE’AS (48) su žmo­na sce­na­ris­te ir re­ži­sie­re Eri­ca SCH­MIDT (42) su­si­lau­kė ant­ros at­ža­los. Tie­sa, kol kas vai­ko nei ly­tis, nei var­das neskel­bia­mi. Pora jau tu­ri pen­ke­rių duk­re­lę, jos var­das iki šiol taip pat ne­ži­no­mas.

ANT­RAS II. Iz­ra­elie­tė mo­de­lis Bar RE­FA­E­LI (32) su vy­ru tau­tie­čiu vers­li­nin­ku Adi EZ­RA (42) su­si­lau­kė ant­ros duk­ros ir pa­va­di­no El­le. 2015-ai­siais su­si­tuo­ku­si pora dar tu­ri 14 mė­ne­sių duk­re­lę Liv.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.