Kris­ti­na Ta­ra­se­vi­čiū­tė Gra­ži­na vei­do odą kau­kė­mis

„Mo­te­ris pri­va­lo ko­ky­biš­kai pa­il­sė­ti ir ras­ti lai­ko sau, nes tai yra rak­tas į ge­rą sa­vi­jau­tą. Dėl to at­si­ran­da šyp­se­na, pa­si­ten­ki­ni­mas, pa­si­ti­kė­ji­mas sa­vi­mi ir dar­bin­gu­mas“, – be­ria šo­kė­ja Kris­ti­na TA­RA­SE­VI­ČIŪ­TĖ (30).

Zmones - - Zmones - BEATRIČĖ JUREVIČIŪTĖ

Nuo­la­tos esi sce­no­je, o ten nė vie­nas ar­ti­stas ne­pa­si­ro­do be sto­ro gri­mo sluoks­nio. Dėl to vei­do oda rei­ka­lau­ja iš­skir­ti­nio rū­pi­ni­mo­si?

Svar­biau­sia – ge­rai nu­va­ly­ti ma­kia­žą. Ruoš­da­mie­si spek­takliams nau­do­ja­me pra­kai­tą to­bu­lai su­lai­kan­čią ir odos de­fek­tus pa­sle­pian­čią „Kry­o­lan“kos­me­ti­ką, bet ją nu­va­ly­ti ne­pa­pras­ta, tad pro­ce­dū­rą pra­de­du nuo „Bio­der­ma“mi­ce­li­nio van­dens, tik ta­da odą nu­plau­nu „Cli­nique“vei­do prausi­kliu. Ka­dan­gi vi­sa tai at­li­ku­si ma­kia­žo li­ku­čių ir dirb­ti­nių blaks­tie­nų kli­jų vis tiek paste­biu, pro­ce­dū­rą kar­to­ju – vėl nu­va­lau mi­ce­li­niu van­de­niu, o prausi­k­lio dar kar­tą iš­spau­džiu jau ant elekt­ri­nio vei­do va­ly­mo še­pe­tė­lio. Jei­gu va­ka­ras ne­la­bai vė­lus, ne­pa­tin­giu už­si­tep­ti ir ko­kios kau­kės – jė­goms ap­lei­dus, tie­siog pa­si­te­pu se­ru­mu ir griū­nu į lo­vą.

Ma­no vei­do oda rie­bi, to­dėl kas­dien nau­do­ju šiam odos ti­pui skir­tas prie­mo­nes, ta­čiau nuo jų šal­dy­tu­vo len­ty­nė­lė ne­lūž­ta (kos­me­ti­ką vi­sa­da lai­kau šal­dy­tu­ve). Ry­tais vei­dą nu­prausiu šal­tu van­de­niu, pa­si­te­pu pa­akių kre­mu – to vie­nin­te­lio ir nuo­sta­baus dar ne­at­ra­dau, kas mė­ne­sį ban­dau vis nau­ją. Ne­taš­kau pi­ni­gų ne­rei­ka­lin­giems pir­ki­niams, bet kre­mai, kau­kės (jų tu­riu daug ir įvai­riau­sių), pro­fe­sio­na­lams skir­ta kos­me­ti­ka, plau­kų for­ma­vi­mo ir prie­žiū­ros prie­mo­nės, na­gų tvar­ky­mas, plau­kų da­žy­mas – vis tiek kas mė­ne­sį su­si­da­ro ne­ma­lo­ni su­ma. Kai ku­rias gro­žio pro­ce­dū­ras juk ga­li­ma at­lik­ti ir na­mie – pa­vyk­tų su­tau­py­ti.

Kau­kes! Daug kau­kių! ( Juo­kia­si.) Dėl jų esu leng­vai iš­pro­tė­ju­si. Ka­dan­gi ma­no vei­das tu­ri at­lai­ky­ti daug gri­mo, su­si­mai­šiu­sio su pra­kai­tu, kau­kėms ne­gai­liu pi­ni­gų. No­rė­da­ma ge­rai iš­va­ly­ti odą, ren­kuo­si „Fi­lor­ga: Sc­rub & Mask“švei­tik­lį. Mėgs­tu lat­vių fir­mos „Ma­da­ra De­tox“po­ras su­trau­kian­čią ža­lio mo­lio kau­kę, o siek­da­ma odai su­teik­ti spin­de­sio (la­bai ge­rai prieš ren­gi­nius, šven­tes), nau­do­ju lie­tu­viš­ką VIVI mo­de­liuo­ja­mą­ją kau­kę su hia­lu­ro­nu ir ko­la­ge­nu.

Kai Mar­ty­no (Kris­ti­nos drau­gas ak­to­rius Mar­ty­nas Vai­do­tas – red. pa­st.) nė­ra na­muo­se, ne­pa­mirš­tu lakš­ti­nių vei­do kau­kių – ne­si­no­ri jo iš­gąs­din­ti ( nu­si­juo­kia). Ban­dau įsi­vaiz­duo­ti ta­vo na­mų gro­žio kam­pe­lį. Koks jis?

Ma­no kos­me­ti­kos pasaulis pa­da­ly­tas į tris da­lis: sce­ni­nę, pro­gi­nę ir kas­die­nę. Kiek­vie­nai da­liai skir­ta at­ski­ra kos­me­ti­nė. Už šo­kė­jų sce­ni­nį gri­mą pa­pras­tai bū­na at­sa­kin­gos gri­muo­to­jos, o vals­ty­bi­nia­me dai­nų ir šo­kių an­samb­ly­je „Lie­tu­va“, ku­ria­me šo­ku, at­sa­kin­ga aš. Pro­gi­nį kos­me­ti­kos krep­še­lį su­da­ro „Mac“, NYX, „Es­tée Lau­der“, „Pa­e­se“prie­mo­nės. Ne­įsi­vaiz­duo­ju šven­ti­nio ma­kia­žo be „MAC Pro Long­we­ar“pud­ros, „Max Fac­tor“bi­rios pud­ros, „Es­tée Lau­der“skaista­lų, NYX ir „Pa­e­se“še­šė­lių bei rau­do­nų „Cha­nel“lūpų da­žų. Kas­die­nai ren­kuo­si „Cat­ri­ce“an­ta­kių pieš­tu­ką, „Lan­côme“lūpų pieš­tu­ką, jau il­gus me­tus die­vi­na­mą lūpų bliz­gį „Ra­sa“ir vi­sus ma­no įvaiz­džius vie­ni­jan­tį, pa­sak pro­fe­sio­na­lių šo­kė­jų – ge­riau­sią „Ma­y­bel­li­ne Lash Sen­sa­tio­nal“blaks­tie­nų tu­šą. „YouTu­be“ka­na­le daž­nai pa­žiū­riu gro­žio vlo­ge­rių su­kur­tas ma­kia­žo pa­mo­kas, pro­duk­tų pri­sta­ty­mus, bet aklai ne­pa­si­ti­kiu: ži­nau, kad už ap­žval­gas iš kos­me­ti­kos ga­min­to­jų jie gau­na pi­ni­gų, o ar tos prie­mo­nės veiks­min­gos – čia jau ki­tas klau­si­mas. Plau­kų prie­žiū­rai ski­ri ne ma­žiau dė­me­sio nei vei­do odai?

Džiau­giuo­si bent tuo, kad eks­per­i­men­tai su plau­kais se­niai bai­gė­si. Il­gus švie­sius plau­kus tu­riu dau­giau nei de­šimt­me­tį ir vis niež­ti na­gus nu­si­kirp­ti. Ka­dan­gi ma­no dar­bas su­si­jęs su bent ke­lio­mis rim­to­mis šu­kuo­se­no­mis per sa­vai­tę, di­džiau­sias siau­bas – plau­kų la­kas, nes jį la­bai sun­ku iš­plau­ti. Po pa­si­ro­dy­mų sce­no­je nau­do­ju eko­lo­giš­ką šam­pū­ną su bal­tuo­ju mo­liu, jis pui­kiai pa­ša­li­na vi­sas vel­nia­vas. Kas­die­nai ren­kuo­si „Gold“li­ni­jos bal­za­mą ir leng­ves­nį šam­pū­ną da­žy­tiems plau­kams, tos pa­čios fir­mos plau­kų šil­ką. Tu­rė­da­ma lai­ko, už­si­te­pu ar­ga­nų alie­jaus kau­kę, taip pat var­to­ju mais­to pa­pil­dus, skir­tus na­gams, plau­kams ir odai, – at­ro­do, kad jie pa­lai­ko plau­kų au­gi­mą. Ką va­din­tum šių die­nų sa­vo gro­žio at­ra­di­mu?

Nau­jau­sias ma­no at­ra­di­mas – vei­do odos va­ly­mas ul­t­ra­gar­su, la­bai re­ko­men­duo­ju. Po šios pro­ce­dū­ros tie­siog ne­ga­lė­jau pa­ti­kė­ti re­zul­ta­tu: vei­das at­jau­nė­jo ma­žiau­siai tre­jais me­tais, oda nu­sto­jo rie­ba­luo­tis. Bū­ti­nai kar­to­siu pre­so­te­ra­pi­jos pro­ce­dū­rą – la­bai ge­rai iš­ju­di­na lim­fą. Bet šiaip gro­žio sa­lo­nuo­se esu nau­jo­kė, nes anks­čiau tam ne­bu­vo lai­ko ir pi­ni­gų. Ba­le­ri­nų tur­būt ne­kan­ki­na per­si­val­gy­mai ir fi­zi­nio krū­vio sto­ka...

Ne­kan­ki­na. Be įvai­rios veik­los sce­no­je, nuo rug­sė­jo dar pra­de­du ves­ti „Bal­let Bo­dy Wor­kout“tre­ni­ruo­tes Jo­lan­tos Ver­sec­kai­tės spor­to stu­di­jo­je mo­te­rims, tad fi­zi­nis krū­vis tik pa­di­dės. Dėl mi­ty­bos... Tie­siog no­riu sau pa­lin­kė­ti tvir­tes­nės va­lios, kad val­gy­čiau kuo svei­kiau ir lai­ky­čiau­si mi­ty­bos re­ži­mo. Ne­nu­spė­ja­mas dar­bo gra­fi­kas, ke­lio­nės ir no­ras ska­niai pa­val­gy­ti ma­ne daž­nai iš­mu­ša iš vė­žių. Di­džiuo­juo­si tik tuo, kad nie­ka­da ne­tu­rė­jau po­trau­kio į sal­du­my­nus, ta­čiau nuo­lat tu­riu ko­vo­ti su no­ru už­kan­džiau­ti rie­biai ir sū­riai.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.