VEIDAI IR VARDAI

Zmones - - Zmones -

„Be­lau­kiant gy­ve­ni­mo šou“, In­ga ir Arū­nas Va­lin­skai, Ok­sa­na Pi­kul-Ja­sai­tie­nė, Al­vy­das Uni­kaus­kas, Rim­vy­das Šir­vin­s­ka­sMa­ka­lius, Vy­tau­tas Lands­ber­gis, Re­na­ta Ša­ka­ly­tė-Ja­kov­le­va, Er­ne­sta Elz­ber­gai­tė

Tuoj tuoj pa­kils už­dan­ga ir pra­si­dės ne­pa­kar­to­ja­mas šou. Ta­čiau pas­ku­ti­nės aki­mir­kos – to­kios jau­di­nan­čios net daug pa­ty­ru­siems šou pa­sau­lio sen­bu­viams! Ar tik­rai ge­rai gu­li kos­tiu­mas? Ar ne per blan­kus gri­mas? Ar tik aš ne­už­ki­mau? Nu­mal­dy­ti už­ku­li­sių ne­ri­mą ir su­maiš­tį kar­tais bū­na tik­rai ne­leng­va. Juk sa­lė­je ir prie te­le­vi­zo­rių lau­kia griež­čiau­si tei­sė­jai ir reik­liau­si ver­tin­to­jai – žiū­ro­vai. Tad kas­kart pa­si­ro­dy­mas tu­ri bū­ti to­bu­las, ne­pa­kar­to­ja­mas – ge­riau­sias.

„To­kia – efek­tin­ga, tvis­kan­ti, mo­der­ni – ir bus pra­mo­gų pa­sau­lio ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­ja „Žmonės 2018“, ku­rią ki­tų me­tų pra­džio­je – sau­sio 21 die­ną – tie­sio­giai trans­liuos LNK“, – ga­ran­tuo­ja ren­gi­nio pro­diu­se­riai Lau­ras Lu­čiū­nas ir Da­nie­lius Mi­ro­nas.

Na, o šį­syk ryš­kiau­sios žvaigž­dės į sos­ti­nės res­to­ra­ną „Bi­zar­re“su­si­rin­ko tar­si į ge­ne­ra­li­nę rep­e­ti­ci­ją – nu­si­fil­muo­ti šven­tės re­kla­mi­nia­me kli­pe. „Vi­si bu­vo la­bai gra­žūs, sma­gūs, at­sa­kin­gi ir lai­min­gi, kad ga­lė­jo su­si­tik­ti“, – iš­da­vė įspū­din­go kli­po sce­na­ri­jaus au­to­rė ir re­ži­sie­rė Al­gi­na Be­dulskė.

Te­le­vi­zi­jos žiū­ro­vų nu­my­lė­ti­niai In­ga Jan­kauskai­tė ir Jo­nas Nai­nys at­ro­dė iš­ties pri­bloš­kia­mai

Ne­prie­kaiš­tin­ga ele­gan­ci­ja la­bai tin­ka Ind­rei Ka­va­liauskai­teiMor­kū­nie­nei

Do­na­tas Mont­vy­das – be ga­lo už­si­ėmęs žmo­gus, bet ra­do lai­ko nu­si­fil­muo­ti kli­pe

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.