ŽI­VI­LĖ KRO­PA­I­TĖ IR LIU­DAS BA­SIU­LIS

Ko­vo vi­du­ry­je jie­du nu­ėjo į pir­mą pa­si­ma­ty­mą, bai­gian­tis rug­sė­jui – su­si­ža­dė­jo ir pra­dė­jo pla­nuo­ti ves­tu­ves. Tuos, ku­rie ste­bė­jo­si to­kiu grei­tu jų mei­lės is­to­ri­jos vys­ty­mu­si, ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos lai­dų ve­dė­ja Ži­vi­lė KRO­PA­I­TĖ (32) su my­li­muo­ju tei­si­nin­ku

Zmones - - Šiame Numeryje: - REMIGIJA PAULIKAITĖ

Su­ža­dė­ti­niai ne­be­sle­pia džiu­gios nau­jie­nos

Ži­vi­le, da­bar tik­riau­siai tik ir gir­di vi­sų svei­ki­ni­mus. Kaip reaga­vai pa­ti, su­ži­no­ju­si, kad lau­kie­si?

Tik­rai ge­rai. Dar ge­riau – dėl to, kad ma­tau, kaip džiau­gia­si Liu­das. Ap­link mus da­bar la­bai smar­kiai vy­rau­ja džiaugs­mas.

Tik­rai ne­no­rė­jau apie nėš­tu­mą sku­bė­ti pa­sa­ko­ti vie­šai, nes vis­kas nau­ja, ne­pa­tir­ta, jaut­ru. Ta­čiau nu­ti­ko taip, kad kaž­kas iš ar­ti­mų­jų apie tai pra­si­ta­rė žur­na­lis­tams, jie ėmė mums skam­bi­nė­ti. Su Liu­du pa­gal­vo­jo­me, kad ge­riau pa­tvir­tin­ti fak­tą, ne­me­luo­ti, pa­si­sa­ky­ti, o ne jaus­tis keis­tai ma­tant, kaip kai ku­rie ko­le­gos, kaž­kur kaž­ką nu­gir­dę, ma­ne nu­žiū­ri­nė­ja – ar nė­ra pil­vo.

No­ri­si pa­sa­ky­ti tie­są, kad bū­tų ga­li­ma ra­miai su­si­telk­ti į lau­ki­mą, o ne da­ly­vau­ti de­tek­ty­ve, ban­dant iš­si­aiš­kin­ti, kas apie mus pa­pa­sa­ko­jo vie­no por­ta­lo žur­na­lis­tams.

Ta­čiau pir­mie­ji ge­rą­ją nau­jie­ną vis­gi su­ži­no­jo pa­tys ar­ti­miau­si – mū­sų tė­vai, se­sės. Ir ta­vo mo­čiu­tė?

Taip, ma­mos iš pra­džių pra­šiau jai ne­sa­ky­ti, bet kur jau čia nu­ty­lės... Ne vie­nai be­si­lau­kian­čiai mo­te­riai pir­mie­ji mė­ne­siai bū­na sun­kūs. Kaip jau­tie­si tu?

Ačiū, ge­rai. Tik la­bai ne­no­riu ža­lių sa­lo­tų. O bul­vių pa­tie­ka­lai – ska­nu. Vi­sa ki­ta kol kas – tik­rai pui­ku. Liu­das pil­do sa­vo bran­giau­sio­sios įgei­džius?

Ga­liu tik pa­sa­ky­ti, kad jis yra to­kio rū­pes­tin­gu­mo, jog kar­tais at­ro­do, kad ma­ni­mi rū­pi­na­si la­biau nei aš pa­ti. Jis skai­to vi­so­kias nėš­čio­sioms skir­tas kny­gas, do­mi­si mi­ty­ba, man siun­čia įvai­rias be­si­lau­kian­čioms mo­te­rims skir­tas prog­ra­mė­les. O ko­kių nors keis­tų įno­rių, to­kių kaip, tar­kim, „agur­kė­liai su krie­nų pu­tė­siais“, aš ne­tu­riu. Pas­ta­ruo­ju me­tu be ga­lo daug dir­bai. Nėš­tu­mas pri­ver­čia ma­žin­ti ap­su­kas?

Taip, da­bar mie­gu, kiek šir­dis gei­džia, nes ne­be­dir­bu lai­do­je „La­bas ry­tas, Lie­tu­va“. At­si­sa­kau kai ku­rių ren­gi­nių, ku­riuo­se ga­li tek­ti il­gai sto­vė­ti. Ta­čiau ir to­liau ne­ma­žai dar­buo­juo­si: ve­du ra­di­jo lai­das, te­le­vi­zi­jos po­kal­bių lai­dą „Svar­bios de­ta­lės“, ang­lų kalba – kon­fe­ren­ci­jas. Vos pra­dė­ję drau­gau­ti ju­du ėmė­te kal­bė­ti apie ves­tu­ves. Kū­di­kio lau­ki­mas jas dar la­biau pa­spar­tins?

La­bai ti­kė­ti­na. Nors ir ne­nu­si­minsi­me, jei pir­ma gims vai­kas, o tik ta­da iš nau­jo at­kur­si­me su­dė­lio­tus ves­tu­vių pla­nus. Ne pa­sken­duo­lių lai­kais gi gy­ve­na­me.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.