Tu­ri­s­tai

Zmones - - Margas Pasaulis -

Kaip el­gia­si po Nor­ve­gi­ją ke­liau­jan­tys pa­pras­ti tu­ri­s­tai? Fo­to­gra­fuo­ja kiek­vie­ną pa­sa­kiš­ko gro­žio ša­lies kam­pe­lį... Lan­ky­da­mie­si pro­vin­ci­jo­je tą pa­tį da­rė ir bū­si­mas Nor­ve­gi­jos ka­ra­lius prin­cas Ha­a­ko­nas (44) su žmo­na prin­ce­se Met­te-Ma­rit ( 44). Kaip pa­juo­ka­vo vie­tos ži­nias­klai­da, šiai po­rai ne­rei­kia net rū­mų fo­to­gra­fo – nuo­trau­ko­mis šei­mos al­bu­mui pa­si­rū­pi­na pa­ti.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.