Svar­biau už čem­pio­nų žie­dą

Am­ži­ną mei­lę sa­vo iš­rink­ta­jam – beis­bo­li­nin­kui Jus­ti­nui VERLANDERIUI (34) – pri­sie­ku­si iš­raiš­kin­gų for­mų mo­de­lis bei ak­to­rė Ka­te UP­TON (25) sa­ko jau gal­vo­jan­ti apie bū­si­mus vai­kus, ta­čiau ne­ke­ti­na at­si­sa­ky­ti ir dau­ge­lio vy­rų sva­jo­nių ob­jek­tu ją pa­ver­tus

Zmones - - Apie Juos Kalba -

Tai bu­vo il­gai lauk­ta ir kruopš­čiai pla­nuo­ta šven­tė. Ne vel­tui jos iš­va­ka­rė­se sek­su­a­lio­ji nuo­ta­ka guo­dė­si, esą nie­kas jai ne­su­kė­lė tiek st­re­so, kiek pa­si­ruo­ši­mas to­kiai reikš­min­gai gy­ve­ni­mo die­nai (abiem jau­nie­siems ši san­tuo­ka – pir­mo­ji). Lai­mei, de­rin­da­mi smulk­me­nas bū­si­mi jau­na­ve­džiai nė kar­to ne­su­si­py­ko, nors pro­gų tam, anot Ka­te, tik­rai ne­trū­ko. „ Iš­si­su­ko­me vien dėl to, kad Jus­ti­nas ga­liau­siai su­tik­da­vo su vis­kuo, ką siū­ly­da­vau, jis bu­vo ste­bė­ti­nai kant­rus“, – at­vi­ra­vo lai­min­ga nuo­ta­ka.

Ves­tu­vės įvy­ko Ita­li­jo­je, Sie­nos mies­te, nuo­sta­bia­me „Ro­se­wo­od Cas­ti­g­lion Del Bos­co“vieš­bu­ty­je. Tie­sa, pa­čiai ce­re­mo­ni­jai jau­na­ve­džiai pa­si­rin­ko vie­ti­nę vi­du­ram­žių baž­ny­tė­lę.

Nuo­ta­ka vil­kė­jo bal­ta „Va­len­ti­no“suk­ne­le, jau­ni­kis bu­vo pa­si­puo­šęs kla­si­ki­niu juo­du kos­tiu­mu. Be­je, prie al­to­riaus Ver­lan­de­ris žen­gė pra­ėjus tre­je­tui die­nų po įspū­din­gos sa­vo ko­man­dos – Hjus­to­no „Ast­ros“– per­ga­lės: eki­pa iš Tek­sa­so įvei­kė Los An­dže­lo „Dod­gers“ir ta­po „World Se­ries“čem­pio­na­to nu­ga­lė­to­ja. „Kas ga­lė­jo pa­gal­vo­ti, kad čem­pio­no žie­das bus ne svar­biau­sia jo gy­ve­ni­mo nau­jie­na šią sa­vai­tę“, – juo­kė­si ves­tu­vė­se da­ly­va­vęs nuo­ta­kos dė­dė JAV kon­g­res­me­nas Fre­das Up­to­nas.

Jus­ti­nas Ver­lan­de­ris ir Ka­te Up­ton su­si­pa­ži­no 2011-ai­siais, po tre­jų me­tų ta­po po­ra, o su­si­ža­dė­jo 2016-ųjų ge­gu­žę, prieš pat beis­bo­lo se­zo­no pra­džią – „pa­slap­tis“pa­aiš­kė­jo, kai lai­min­ga su­ža­dė­ti­nė tra­di­ci­nia­me Met­ro­po­li­ta­no mu­zie­jaus Kos­tiu­mo ins­ti­tu­to po­ky­ly­je pa­si­ro­dė mū­vė­da­ma įspū­din­gą ju­ve­ly­rės Ani­tos Ko kur­tą žie­dą.

Kal­bė­da­ma apie me­daus mė­ne­sį Up­ton svars­tė, jog idea­liau­sia jį bū­tų pra­leis­ti kur nors sa­fa­ry­je. „Nors dėl dar­bo man ten­ka nuo­la­tos ke­liau­ti po pa­sau­lį ir fo­to­gra­fuo­tis eg­zo­tiš­kiau­siuo­se pla­ne­tos kam­pe­liuo­se, gam­ta nie­ka­da ne­nu­si­bos­ta. Tai la­bai

links­mi­na Jus­ti­ną. Kiek­vie­nais me­tais, kai sa­kau, jog per ato­sto­gas no­riu vyk­ti į sa­fa­rį, jis man do­va­no­ja mil­ži­niš­ką pliu­ši­nį tigrą ar­ba af­ri­kie­tiš­kų gė­lių ir šai­po­si, kad pa­pras­čiau bū­tų nu­ke­liau­ti į zo­olo­gi­jos so­dą“, – juo­kė­si ame­ri­kie­tė.

Sek­su­alu­sis mo­de­lis ne­sle­pia, jog ne­abe­jo­ti­nai no­rė­tų vai­kų, ta­čiau šį klau­si­mą jie­du su Jus­ti­nu kol kas „pa­lie­ka at­ei­čiai“. Ak­to­rės am­bi­ci­jų tu­rin­ti ma­ne­ke­nė šiuo me­tu daug jė­gų ir lai­ko ski­ria ka­rje­rai. Fil­muo­se „Dan­go­rai­žio api­plė­ši­mas“bei „Ki­ta mo­te­ris“jau nu­si­fil­ma­vu­sią Up­ton ne­tru­kus bus ga­li­ma iš­vys­ti Ja­me­so Fran­co juos­to­je „The Di­sas­ter Ar­ti­st“. Kol kas jai siū­lo­mi dau­giau­sia sek­su­a­lių pu­py­čių vaid­me­nys, ta­čiau į tai Ka­te Up­ton žvel­gia fi­lo­so­fiš­kai: „Vi­skam sa­vas lai­kas. Esu kant­ri ir ne­abe­jo­ju, jog su­lauk­siu sa­vo va­lan­dos.“Kaip jos su­lau­kė nu­spren­du­si tap­ti mo­de­liu. Pa­aug­lys­tė­je sky­nu­si lau­rus kaip jo­ji­kė, pir­mą­ją su­tar­tį su agen­tū­ra „IMG Mo­dels“Ka­te pa­si­ra­šė bū­da­ma aš­tuo­nio­li­kos. Tie­sa, ta­da jos sėk­me ti­kė­jo to­li gra­žu ne vi­si. „Daug kas net ne­su­pra­to, kodėl ją pri­ėmiau, – vė­liau pri­si­mi­nė agen­tū­ros val­dy­to­jas Iva­nas Bar­tas. – Sa­kė, kad ji „per daug pa­pras­ta“.“O tra­di­ci­nius „Vic­to­ria’s Sec­ret“šou ren­gian­ti Sop­hia Neop­hi­tou tie­siai švie­siai rė­žė, esą ši mer­gi­na su įspū­din­ga krū­ti­ne nie­ka­da ne­taps an­ge­lu, nes „at­ro­do taip, jog kiek­vie­nas, tu­rin­tis pi­ni­gų, pra­de­da gal­vo­ti, kad to­kią mo­te­rį ne­sun­ku nu­si­pirk­ti“.

Ta­čiau skep­ti­kai kly­do. Svai­gi­nan­tis Ka­te ke­lias į šlo­vę pra­si­dė­jo 2011-ai­siais, kai in­ter­ne­to sve­tai­nė­je „YouTu­be“bu­vo įkel­ta fil­muo­ta me­džia­ga, kaip ji šo­ka hip­ho­pą per krep­ši­nio klu­bo „Los An­ge­les Clip­pers“rung­ty­nių per­trau­ką. Neil­gai tru­kus ne­li­ko ko­ne nė vie­no pra­ban­gaus žur­na­lo viršelio, ku­rio ne­bū­tų puo­šu­si ši mer­gi­na, – Ka­te ža­ve­siui ne­at­si­spy­rė net ma­dos bi­bli­ja va­di­na­mi ame­ri­kie­tiš­ka­sis ir bri­tiš­ka­sis „Vo­gue“. Ga­liau­siai ji at­si­dū­rė ir „Vic­to­ria’s Sec­ret“ka­ta­lo­ge... Vie­nu įspū­din­giau­sių Ka­te Up­ton pa­sie­ki­mų va­di­na­mi jau trys žur­na­lo „The Sports Il­lust­ra­ted“spe­cia­lių mau­dy­mo­si kos­tiu­mams skir­tų nu­me­rių vir­še­liai.

Vi­so­mis prie­mo­nė­mis sten­gę­si iš­veng­ti smal­suo­lių ir pa­pa­ra­cų, ga­liau­siai jau­na­ve­džiai ves­tu­vių nuo­trauka pa­si­da­li­jo ins­tag­ra­me Ka­te bu­vo vie­na pir­mų­jų, pa­svei­ki­nu­sių my­li­mą vy­rą, kai šis vos ke­lios die­nos iki ves­tu­vių ta­po „World Se­ries“čem­pio­nu Ka­te...

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.