Žings­nis po žings­nio

Vie­toj tre­ni­ruok­lių spor­to sa­lė­je jie ren­ka­si par­ką ar šur­mu­liuo­jan­čias mies­to gat­ves. Pa­si­vaikš­čio­ji­mas pa­gal pa­pras­tą tai­syk­lę – nu­ei­ti tam tik­rą skai­čių žings­nių – ne tik su­tei­kia ener­gi­jos ir pui­kiai iš­va­lo gal­vą, bet ir do­va­no­ja dau­gy­bę at­ra­di­mų.

Zmones - - Menas Gyventi - IRMA LAUŽIKAITĖ

Lyg ma­lo­nus eg­za­mi­nas

„Tai, kad tu­ri tiks­lą per die­ną nu­ei­ti 10 000 žings­nių, la­bai mo­ty­vuo­ja ir įkve­pia. Tam­pa int­ri­ga, lyg ko­kiu kas­die­niu eg­za­mi­nu, ku­rį no­ri­si iš­lai­ky­ti“, – šyp­te­li ra­di­jo lai­dų ve­dė­ja La­vi­ja ŠUR­NAI­TĖ (38), ne­se­niai pri­sta­čiu­si jau ant­rą­ją kny­gą „Op­ti­miz­mo ge­nas“, ku­rio­je dės­to sa­vo at­ras­tus ge­ros sa­vi­jau­tos prin­ci­pus.

Kaip pa­ta­ria spe­cia­lis­tai, 10 000 žings­nių per die­ną tu­ri įveik­ti no­rin­tys iš­lai­ky­ti kū­no for­mas ir jaus­tis svei­kai, – pa­aiš­ki­na La­vi­ja. – Jei no­ri, kad vaikš­čio­ji­mas at­sto­tų kiek in­ten­sy­ves­nę tre­ni­ruo­tę – rei­kia per die­ną įveik­ti iki 15 000 žings­nių. Da­bar sau esu nu­si­sta­čiu­si 12 000 žings­nių tiks­lą, bet no­rė­čiau va­ka­re žings­nia­ma­ty­je ma­ty­ti dar ke­liais tūks­tan­čiais di­des­nį skai­čių. Man tai la­bai sma­gu. Aš ne­pa­mė­gau bė­gi­mo, per prie­var­tą ban­dy­da­ma sa­ve nu­ga­lė­ti ir jį pa­mėg­ti su­pra­tau, kad man la­bai pa­tin­ka vaikš­čio­ti.“

Kad va­ka­re jaus­tų­si iš­lai­kiu­si die­nos eg­za­mi­ną ir žings­nia­ma­ty­je ma­ty­tų no­ri­mą skai­čių, La­vi­ja tarp die­nos dar­bų ieš­ko pro­gų pa­ėjė­ti (tar­kim, užuot nuo na­mų iki pre­ky­bos cent­ro va­žia­vu­si au­to­mo­bi­liu, au­na­si spor­ti­nius ba­te­lius ir dvi­de­šimt mi­nu­čių spar­čiu žings­niu ei­na iki jo) ar­ba spe­cia­liai iš­si­ruo­šia į Vin­gio par­ką – „su­si­ku­riu vaikš­čio­ji­mą dėl vaikš­čio­ji­mo“.

„Pa­si­vaikš­čio­ji­mas da­ro tie­siog ste­buk­lus. Kai jau­tie­si pa­var­gęs, po pa­si­vaikš­čio­ji­mo grįž­ti at­si­ga­vęs. Rau­me­nys pa­vargs­ta, bet ki­taip. Ir – svar­biau­sia – iš­si­va­lo gal­va. Gry­nas oras taip nu­da­žo vei­dą, jog at­ro­do, kad grį­žai po ma­sa­žo. Ap­ima vi­di­nio leng­vu­mo ir iš­va­ly­tos gal­vos jaus­mas. Ei­nu, šno­puo­ju, prob­le­mos leng­vė­ja... Tai ir ko­va su šiuo­lai­ki­niu ma­ru – sė­dė­ji­mu. Esu skai­čiu­si, kad sve­tur po­pu­lia­rė­ja vers­lo susitikimai ne prie pie­tų sta­lo, o par­ke – vaikš­tant ap­ta­ria­mi svar­būs rei­ka­lai.“

La­vi­jai ne­be­pa­kan­ka žings­nius skai­čiuo­jan­čios prog­ra­mė­lės te­le­fo­ne: „Esu įsi­gi­ju­si jau tre­čią žings­nia­ma­tį apy­ran­kę. Vie­nos mo­te­rys ne­ga­li at­si­spir­ti ir per­ka ba­tus, ki­tos – žings­nia­ma­čius. Juo­lab jų at­si­ran­da la­bai jau gra­žių...“

Po šir­dies ope­ra­ci­jos at­si­gau­nan­tis ak­to­rius Kos­tasSMORIGINAS (64) taip pat ste­bi sa­vo fi­zi­nį ak­ty­vu­mą žings­nia­ma­ty­je ir sten­gia­si, kad per die­ną su­si­da­ry­tų 10 000 žings­nių. Pu­sę šios nor­mos sten­gia­si kiek­vie­ną ry­tą įveik­ti su au­gin­ti­ne

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.