Rei­kia su­si­gal­vo­ti iš­šū­kių

Zmones - - Menas Gyventi -

Ma­dos stu­di­jos „Tiu­lio fė­ja“įkū­rė­ja Vik­to­ri­ja JA­KU­ČIN­SKAI­TĖ (36) su vy­ru Vi­ta­li­ju­mi Jan­čen­ko­vu (43) ke­le­tą kar­tų per sa­vai­tę dar­bo die­ną pra­de­da nuo pa­si­vaikš­čio­ji­mo: „La­bai ma­lo­nu, kai iš­girs­ti te­le­fo­no pyp­te­lė­ji­mą, skel­bian­tį, jog nu­ėjai 10 000 žings­nių.“

Prieš ke­le­rius me­tus Vik­to­ri­ja su vy­ru mė­ne­sį ato­sto­ga­vo Viet­na­me, ka­dan­gi daug no­rė­jo ap­žiū­rė­ti, te­ko ne­ma­žai vaikš­čio­ti ir grei­tai su­pra­to, jog tai – ne tik la­bai ge­ra mankš­ta ko­joms, bet ir gal­vai. „Kai grį­žo­me į Vil­nių, bu­vo žie­ma, ta­čiau dar Viet­na­me bu­vo­me nu­ta­rę, kad, ne­pai­sy­da­mi nie­ko, na­muo­se at­si­kel­si­me ir ap­ei­si­me sa­vo ra­jo­ną, – pa­me­na di­zai­ne­rė. – At­si­kė­lė­me šeš­tą va­lan­dą ry­to, su­si­ėmė­me už ran­kų ir iš­ėjo­me į šal­tį.“

Tuo me­tu po­ra gy­ve­no Šiau­rės mies­te­ly­je, tad ry­ti­nis pa­si­vaikš­čio­ji­mas net ir ne­ga­lė­jo dvelk­ti ro­man­ti­ka: apė­jo ra­tu pre­ky­bos cen­t­rus... „Ta­čiau koks bu­vo ma­lo­nus jaus­mas, kad nu­ga­lė­jo­me sa­ve, – šyp­te­li Vik­to­ri­ja. – Pra­dė­jo­me vis daž­niau iš­si­ruoš­ti į to­kius pa­si­vaikš­čio­ji­mus. Pra­džia tik­rai la­bai sun­ki, nes tu­ri ko­vo­ti su sa­vi­mi – juk kur kas ma­lo­niau bū­tų ry­te ger­ti lo­vo­je ka­vą... Ta­čiau tin­gė­ji­mas ne­pa­da­ro žmo­gaus lai­min­go. Jei tik pa­si­duo­da­me tin­gu­liui, grei­tai ap­tings­ta ir mū­sų sie­la. Kuo la­biau sa­vęs gai­li, tuo gy­ve­ni­mas tam­pa nuo­bo­des­nis. Rei­kia su­si­gal­vo­ti iš­šū­kių.“

Tad jau po­ra me­tų, kai iš­lei­dę dukras į mo­kyk­lą Vik­to­ri­ja ir Vi­ta­li­jus du ar tris sy­kius per sa­vai­tę su­si­ima už ran­kų ir pa­trau­kia pro na­mų Žvė­ry­ne du­ris. „Jei pa­vyks­ta kas ant­rą dar­bo die­ną, tai – to­bu­la“, – pa­žy­mi. Daž­niau­siai jie pa­su­ka pro Vin­gio par­ką iki „Crow­ne Pla­za Vil­nius“vieš­bu­čio („Ir kas­kart ei­da­mi pro jį vie­nas ki­tam mes­te­li­me, jog įdo­mu, koks jaus­mas tu­rė­ti to­kį vieš­bu­tį. Jau ta­po kaip anek­do­tu“, – juo­kia­si), pa­sie­kę san­tuo­kų rū­mus, nuo Tau­ro kal­no ap­žvel­gia mies­tą. „Jei dar­bai ne­ver­čia sku­bė­ti, pa­ma­lo­ni­na­me sa­ve ir į ko­kią nors ka­vi­nę Ge­di­mi­no pro­s­pek­te už­su­ka­me iš­ger­ti ka­vos. Kad pa­si­vaikš­čio­ji­mas ne­tap­tų ru­ti­na, kar­tais marš­ru­tą kei­čia­me – pa­si­vaikš­to­me po Užu­pį, už­li­pa­me į Tri­jų Kry­žių kal­ną, at­ran­da­me ir ne­ma­ty­tų ra­jo­nų – tar­kim, se­ną­ją Šeš­ki­nę: ne­ži­no­jo­me apie to­kį pui­kų pri­va­čių na­mų kvar­ta­lą vi­du­ry­je mies­to. At­ran­di sa­vo mies­tą iš nau­jo. Rei­kia pa­si­rink­ti marš­ru­tą, ku­ris džiu­gin­tų šir­dį. Vai­kys­tė­je ei­da­mi į mo­kyk­lą pa­ste­bė­da­vo­me me­tų lai­kų kai­tą, o įsi­su­kę į dar­bus ne­be­ma­ty­da­vo­me, nei kaip žy­di kaš­to­nai, nei kaip la­pai gel­to­nuo­ja, nei ka­da iš­krin­ta pir­mas snie­gas... Kad gy­ve­ni­me bū­tų har­mo­ni­ja, rei­kia są­sa­jų su gam­tos rit­mu.“

Vik­to­ri­jai taip pat sma­gu jus­ti, kaip tvir­tė­ja kū­nas ir ji tam­pa iš­tver­min­ges­nė. O svar­biau­sia, kad po ry­ti­nio pa­si­vaikš­čio­ji­mo daug ge­riau ei­na­si dar­bai: „Ry­te taip sun­ku at­si­kel­ti, taip sa­vęs gai­la ir ne­leng­va iš­si­ruoš­ti į dar­bą, o jį pa­sie­kus – im­tis veik­los... Tuo­met po­rą va­lan­dų ban­dai dirb­ti, bet iš tie­sų tik ge­ri ka­vą. Kai at­ei­ni į dar­bą po ry­ti­nio pa­si­vaikš­čio­ji­mo, at­ro­do, kad die­na jau įpu­sė­ju­si, vi­si spren­di­mai pri­ima­mi grei­čiau ir dar­bai vyks­ta spar­čiau. At­si­ran­da dau­giau ryž­to.“

Kodėl jie skai­čiuo­ja žings­nius? „Tai, kad per die­ną tu­ri nu­ei­ti tam tik­rą žings­nių skai­čių, su­tei­kia sti­mu­lą“, – pa­aiš­ki­na Vik­to­ri­ja. Kar­tais pa­si­vaikš­čio­ji­mą jie­du pa­kei­čia ap­si­lan­ky­mu spor­to klu­be, nes po­rą va­lan­dų žings­niuo­ti per dar­ga­ną nė­ra sma­gu. Tie­sa, jei vy­rui ap­lin­ky­bės su­si­klos­to taip, kad ne­ga­li skir­ti lai­ko pa­si­vaikš­čio­ji­mui, na­muo­se lie­ka ir Vik­to­ri­ja: „Ta­da vi­sa­da gai­liuo­si, kad ne­tu­riu au­gin­ti­nio... Vie­na nie­ka­da nei­nu pa­si­vaikš­čio­ti, nors Vin­gio par­ke ir pil­na vie­ni­šų vaikš­ti­nė­to­jų.“

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.