Lau­rą ASADAUSKAITĘ- ZADNEPROVSKIENĘ

Išvy­dęs smul­ku­tę, iš pa­žiū­ros tra­pią olim­pi­nę ir pa­sau­lio šiuo­lai­ki­nės pen­kia­ko­vės čem­pio­nę Lau­rą ASADAUSKAITĘ-ZADNEPROVSKIENĘ (33) ne­pa­ti­kė­tum, kad ji – ge­le­ži­nė mo­te­ris, grei­čiau­siai įvei­kian­ti fech­ta­vi­mo­si, plau­ki­mo, jo­ji­mo, bė­gi­mo ir šau­dy­mo rung­tis.

Zmones - - Menas Gyventi - GERDA PRANCŪZEVIČIENĖ

Daug iš­tver­mės ir jė­gos rei­ka­lau­jan­čiam spor­tui rei­kia ir spe­cia­lių die­tų?

Ne. Val­gau vis­ką ir ga­na daug, nes la­bai daug spor­tuo­ju. Mums rei­kia vis­ko – ir bal­ty­mų, ir ang­lia­van­de­nių, ir rie­ba­lų. Su vy­ru nuo­lat tik­ri­na­mės svei­ka­tą, at­lie­ka­me bend­rą­jį krau­jo ty­ri­mą. Jei su­ži­no­me, kad trūks­ta ko­kių ele­men­tų, pa­ko­re­guo­ja­me mi­ty­bą ir val­go­me dau­giau pro­duk­tų, ku­riuo­se jų yra.

Mais­tą ren­ka­mės ko­ky­biš­ką – už­si­sa­ko­me Il­zen­ber­go dva­ro bio­di­na­mi­nia­me ūky­je, kiek­vie­ną ket­vir­ta­die­nį mums pri­sta­to se­zo­ni­nių pro­duk­tų, vi­są sa­vai­tę sten­gia­mės ga­min­ti na­mie. O sa­vait­ga­lį sma­gu ir res­to­ra­nė­ly­je pa­si­sė­dė­ti. Ge­ria­me na­tū­ra­lias sul­tis, ar­ba­tė­les, ka­vą be ko­f­ei­no. Ne­var­to­ja­me cuk­raus, bet pa­si­le­pi­na­me sal­du­my­nais – tre­ni­ruo­tė­se iš­eik­vo­ja­me tiek ener­gi­jos, kad or­ga­niz­mas jų rei­ka­lau­ja ( juo­kia­si). Už­tat kai at­ei­na po­il­sio me­tas, kai nė­ra ak­ty­vių tre­ni­ruo­čių, rung­ty­nių, rei­kia kont­ro­liuo­ti mais­to kie­kį. Nors ir ato­sto­gų me­tu bė­gio­ju kro­są. Kas­dien – tre­ni­ruo­tės nuo ry­to iki va­ka­ro ir dar pu­sę die­nos šeš­ta­die­nį: pen­kia­ko­vė­je kiek­vie­nai rung­čiai rei­kia skir­ti la­bai daug dė­me­sio. Ma­sa­žai – bū­ti­ni?

Taip! Po in­ten­sy­vių tre­ni­ruo­čių du­kart per sa­vai­tę bū­ti­nas spor­ti­nis gy­do­ma­sis ma­sa­žas. Ir tai tik­rai ne SPA ma­lo­nu­mas! Bū­na, ir pa­kan­ki­na, ir skau­da­mą vie­tą kai spus­te­li, tai ten­ka įsi­ki­bus į sta­lą ken­tė­ti. Ir tem­pi­mus da­ro, ir kvė­pa­vi­mo pra­t­imus. Jo­kio re­lak­so! Ru­de­nį, pa­si­bai­gus se­zo­nui, jei tik ga­liu, bent sa­vai­tė­lę Dru­ski­nin­kuo­se pa­si­le­pi­nu ma­lo­niais SPA ma­sa­žais. Bet mū­sų rau­me­nys stip­rūs ir mums rei­kia di­des­nės jė­gos, at­pa­lai­duo­ja­mie­ji įspū­džio ne­pa­lie­ka ( juo­kia­si). Esa­me taip įpra­tę prie stip­rių spor­ti­nių ma­sa­žą, kad švel­nu­mų ir ne­rei­kia, to­dėl ren­kuo­si stip­res­nius, skau­des­nius eg­zo­ti­nius, pa­vyz­džiui, tai­lan­die­tiš­kus. Vie­na iš rung­čių – plau­ki­mas, jums ten­ka ne­ma­žai lai­ko pra­leis­ti ba­sei­ne. O ba­sei­nas – tai chlo­ras.

Taip, odai ir plau­kams ten­ka la­bai di­de­lis krū­vis, to­dėl po ba­sei­no bū­ti­nos spe­cia­lios prie­mo­nės, kad ne­sau­sė­tų oda: praus­da­ma­si nau­do­ju „Si­sley Emul­sion Eco­lo­gique“, taip pat drė­ki­na­muo­sius kū­no kre­mus, ko­ko­sų alie­jų. Vei­do oda la­bai ken­čia: bė­gant – sau­lė, vė­jas, šal­tis, o dar – ba­sei­nas. Drė­ki­na­muo­sius vei­do kre­mus ren­kuo­si bran­ges­nius, tu­rin­čius kuo ma­žiau kon­ser­van­tų. Kaž­ka­da iš­ban­džiau vi­siš­kai na­tū­ra­lius, bet ne­la­bai ti­ko. Man pa­tin­ka „Si­sley Pa­ris“li­ni­ja, prieš mie­gą nau­do­ju „Bo­os­ter“mi­ce­li­nį van­de­nį, tos pa­čios fir­mos se­ru­mą su hia­lu­ro­no rūgš­ti­mi ir „No­vexpert La Crème An­ti-Âge Expert“.

Nuo chlo­ruo­to van­dens, nuo­la­ti­nio džio­vi­ni­mo ken­čia ir plau­kai. Šam­pū­nus, kau­kes kir­pė­ja man pa­ren­ka iš pro­fe­sio­na­lams skir­tų li­ni­jų. Vie­no šam­pū­no įsi­my­lė­ju­si ne­su, nuo­lat kei­čiu, pa­vyz­džiui, da­bar tu­riu „I.C.O.N. An­tioxi­dant“šam­pū­ną ir kau­kę. Prieš džio­vin­da­ma plau­kus bū­ti­nai nau­do­ju spe­cia­lų „He­len Se­ward Bio Vo­lu­mi­zing Hair Bo­ost“purš­ka­lą, sau­gan­tį nuo karš­čio ir leng­vi­nan­tį iš­šu­ka­vi­mą. Plau­kus švie­si­na­te?

Taip, ir tai dar vie­nas jų ken­kė­jas... Kir­pė­ja da­žo ne vi­sus plau­kus, o sruo­ge­lė­mis ir tik šak­nis, bet ne prie pat odos – kad kuo ma­žiau pa­kenk­tų. Vi­saip juos iš­puo­se­lė­ja, te­pa kau­kes, at­lie­ka vi­so­kias pro­ce­dū­ras ir po ge­rų dvie­jų va­lan­dų ma­ne pa­lei­džia. Ži­no­da­ma, ką tu­ri iš­kęs­ti ma­no plau­kai, kir­pė­ja sa­ko, kad jie dar ga­na ge­rai iš­si­lai­kę. Var­žy­bų me­tu jus gau­do TV ka­me­ros, ar spė­ja­te prieš tai pa­si­da­žy­ti?

Ne. Tie­siog vi­sas rung­tis mes įvei­kia­me per vie­ną die­ną: fech­tuo­ja­mės, plau­kia­me, jo­ja­me, pas­kui bė­ga­me ir šau­do­me. Vis­kas vyks­ta be­pro­tiš­ku tem­pu, kar­tais net vė­luo­ja­me iš vie­nos rung­ties į ki­tą – ne­bū­tų ka­da ne tik pa­si­da­ry­ti, bet ir pa­tai­sy­ti ma­kia­žo. Na­tū­ra­lu, kad la­bai pra­kai­tuo­ja­me, o dar plau­ki­mo rung­tis: apie ma­kia­žą jo­kios kal­bos ne­ga­li bū­ti – vis­kas nu­te­kė­tų! Ga­lų ga­le oda ir taip ken­čia, no­ri­si ją pa­tau­so­ti: pra­kai­tuo­jant at­si­ve­ria po­ros, o jei pri­tep­si krem­pud­rų – jos už­si­kimš. Tai­gi per rung­ty­nes bū­nu vi­siš­kai na­tū­ra­li ( juo­kia­si). Jau ge­riau pa­si­te­pu ap­sau­gi­niu kre­mu nuo sau­lės – nau­do­ju „Yves Ro­cher Even Bo­ta­ni­cal fluid“su SPF 30. O tą vie­nin­te­lį lais­vą sek­ma­die­nį da­ro­tės ma­kia­žą?

Taip. Ma­no ta­šy­tė­je vi­suo­met yra du lūpų bliz­giai – raudonas ir na­tū­ra­lios spal­vos, jais pa­si­te­pu „min­ti­nai“, ne­žiū­rė­da­ma į veid­ro­dė­lį. Ga­liu akių ne­pa­si­da­žy­ti, ta­čiau be šios prie­mo­nės – nė žings­nio, ji vi­sur ke­liau­ja su ma­ni­mi. Ren­kuo­si ar­ba „Di­or“, ar­ba „Cha­nel“– šių fir­mų per­ku ir blaks­tie­nų tu­šą, ir na­gų la­ką. Ma­no na­gu­čiai vi­suo­met nu­la­kuo­ti – meis­t­rė da­ro il­ga­lai­kį la­ka­vi­mą, nes dėl in­ten­sy­vaus spor­to pa­pras­tas ne­si­lai­ko. Pas­ta­ruo­ju me­tu pa­mė­gau įvai­rių at­spal­vių rau­do­ną, o žie­mą mėgs­tu tam­ses­nes spal­vas. Kve­pa­lus die­vi­na­te?

O kaip­gi be jų?! Tai – ma­no ri­tu­alas. Tu­riu dau­gy­bę kve­pa­lų: jei at­si­ra­dęs nau­jas aro­ma­tas pa­tin­ka – nu­si­per­ku ar gau­nu do­va­nų. Ren­kuo­si pa­gal nuo­tai­ką ir me­tų lai­ką. Nors jau ru­duo ir tuoj žie­ma, man vis dar no­ri­si pra­tęs­ti va­sa­rą, ne­no­riu su ja at­si­svei­kin­ti, tad kol kas purš­kiuo­si „Clémen­ti­ne Ca­li­for­nia by Ate­lier Co­logne“. O kai nu­tar­siu, kad jau ru­duo at­ėjo, gal ko­kį nau­ją at­ra­siu – nuo­lat ke­liau­ju, oro uos­te pra­lei­džiu daug lai­ko!

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.