Lab­da­ros ren­gi­nys „Pa­si­Da­link“

Zmones - - Tv Programa -

Di­džiau­sias lab­da­ros fon­das „Mais­to ban­kas“kar­tu su LNK su­ren­gė tra­di­ci­nę lab­da­ros ak­ci­ją „Pa­si­Da­link“, ku­rios kul­mi­na­ci­ja – tie­sio­gi­nia­me LNK ete­ry­je trans­liuo­ja­mas įspū­din­gas kon­cer­tas. Šio te­le­vi­zi­jos ma­ra­to­no me­tu bus ren­ka­mos au­kos ne­pa­si­tu­rin­tie­siems mai­tin­ti. Gran­dio­zi­nia­me kon­cer­te pa­si­ro­dys In­ga Va­lin­skie­nė, Mia, Ni­jo­lė Pa­rei­gy­tė, Egi­di­jus Si­pa­vi­čius, Sta­no ir Dei­vy­das Zvon­kus, „69 dan­gu­je“, „Man-go“, „el Fu­ego“, „Nak­ti­nės Per­so­nos“, „Le­mon Joy“, „Re­bea­l­he­art“su Ge­ne­ro­lo Jo­no Že­mai­čio Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jos vy­rų cho­ru „Kariū­nas“, so­lis­tų Ra­fai­lo Kar­pio ir Dei­vi­do Nor­vi­lo du­etas su Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos cho­ru. Kon­cer­tui di­ri­guos ge­ru­mo ak­ci­jų sim­bo­liu ta­pu­si No­me­da Mar­čė­nai­tė, As­ta Sta­šai­ty­tė-Ma­sal­skie­nė ir Ro­lan­das Vil­kon­čius.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.