RAUDONDVARIO DVARAS: čia tur­tin­ga istorija su­si­pi­na su da­bar­ti­mi

Kau­no ra­jo­ne, ant Ne­vė­žio kran­to, ir šian­dien sėk­min­gai gy­vuo­ja net XVI am­žiaus pa­bai­gą me­nan­tis Raudondvario dvaras. Nors čia vie­šė­jo tre­čią sy­kį, dau­gy­bę du­rų į is­to­ri­nę dva­ro pra­ei­tį ir šian­die­ną ku­li­na­ri­nių kny­gų au­to­rė ir te­le­vi­zi­jos lai­dų ve­dė­ja Bea

Zmones - - Viršelio Istorija - EMA LIPAUSKAITĖ

Nuo Kau­no cent­ro iki Raudondvario dva­ro au­to­mo­bi­liu – tik dvi­de­šimt mi­nu­čių ke­lio“, – ste­bė­jo­si Be­ata. Ją pa­si­ti­ku­sios Kau­no ra­jo­no tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ro dar­buo­to­jos džiau­gė­si, kad di­de­lio mies­to kai­my­nys­tė lan­ky­to­jų lau­kian­čiam dva­rui – di­de­lis pri­va­lu­mas. Rau­dond­va­ris – grei­tai ir pa­to­giai pa­sie­kia­ma is­to­ri­nė ir kul­tū­ri­nė vie­ta, o čia at­va­žia­vus ar­ba Ne­mu­nu ar Ne­vė­žiu at­plau­kus lai­vu ga­li­ma pra­leis­ti ir ke­le­tą va­lan­dų, ir vi­są die­ną.

Be­ata pa­sa­ko­jo anks­čiau Rau­dond­va­ry­je da­ly­va­vu­si veik­lių mo­te­rų su­va­žia­vi­me ir šo­ku­si drau­gų ves­tu­vė­se. Su­pran­ta­ma, kad ta­da rū­pė­jo ki­ti da­ly­kai. Šį­syk jos ke­lio­nės tiks­las bu­vo ra­miai ap­žiū­rė­ti iš­skir­ti­nę vie­tą. Smal­sią vie­š­nią pa­ly­dė­ti pa­si­šo­vė iš XIX am­žiaus nu­žen­gu­si gra­fie­nė Ro­za­li­ja.

Eks­kur­si­ja pra­si­dė­jo nuo se­nų­jų ark­li­džių, ku­rio­se ka­dai­se bu­vo lai­ko­mi žir­gai, so­vie­ti­niais me­tais – trak­to­riai ir ki­to­kia tech­ni­ka, o prieš po­rą me­tų baig­ta­me re­konst­ruo­ti pa­sta­te įkur­tas me­nų inku­ba­to­rius. Mo­der­nio­se pa­tal­po­se įreng­ta mo­bi­li te­at­ro ir kon­cer­tų sa­lė, me­no ir fo­to­gra­fi­jos ga­le­ri­ja, jau­nų­jų me­ni­nin­kų re­zi­den­ci­jos. Ten sa­vo erd­vę tu­ri ir Mar­ty­nas Le­vic­kis, bet tą­dien akor­deo­no vir­tuo­zo Rau­dond­va­ry­je ne­bu­vo. Be­ata nu­spren­dė ap­si­lan­ky­ti gin­ta­ro dirb­tu­vė­se. Čia ji per mik­ro­s­ko­pą ty­ri­nė­jo gin­ta­ro ink­liu­zus, de­gi­no gin­ta­ro dul­kes.

Kau­no ra­jo­ne įsi­kū­ręs Raudondvario dva­ro ar­chi­tek­tū­ri­nis an­samb­lis – vie­nas įspū­din­giau­sių at­gi­mu­sių re­ne­san­so ar­chi­tek­tū­ros pa­mink­lų Lie­tu­vo­je. Ka­dai­se iš­ki­lių Lie­tu­vos di­di­kų Rad­vi­lų, Za­bie­lų ir Tiš­ke­vi­čių val­dy­tas dvaras šian­dien sve­čius pa­si­tin­ka at­si­nau­ji­nęs.

Pag­rin­di­nė dva­ro komp­lek­so puoš­me­na – XVII am­žiaus ant­ro­jo­je pu­sė­je iš­ki­lu­si pi­lis su bokš­tu. Pi­ly­je įsi­kū­ręs Kau­no ra­jo­no mu­zie­jus, ja­me vyks­ta pri­pa­žin­tų me­ni­nin­kų pa­ro­dos, edu­ka­ci­jos. Be­ata siau­rais laip­te­liais už­li­po iki pat bokš­to vir­šaus, nes no­rė­jo ap­žiū­rė­ti be­ne cha­riz­ma­tiš­kiau­sio šimt­me­tį dva­rą val­džiu­sios Tiš­ke­vi­čių gi­mi­nės at­sto­vo – gar­saus ke­liau­to­jo ir fo­to­gra­fo Be­ne­dik­to Hen­ri­ko Tiš­ke­vi­čiaus – eg­zo­tiš­kų fo­to­gra­fi­jų pa­ro­dą. Iš gra­fie­nės Ro­za­li­jos ji su­ži-

no­jo, kad tai jis XIX am­žiaus pa­bai­go­je į Rau­dond­va­rį at­ga­be­no tais lai­kais Pa­ry­žiu­je ma­din­gų apel­si­nų, man­da­ri­nų so­di­nu­kų, įkū­rė žie­mos so­dą. Be­ne­dik­tas Hen­ri­kas bu­vo ir me­no mė­gė­jas bei glo­bė­jas. Jis rė­mė pro­fe­sio­na­lio­sios lie­tu­vių mu­zi­kos pra­di­nin­ko kom­po­zi­to­riaus Juo­zo Nau­ja­lio stu­di­jas. Mu­zie­ju­je šiam Rau­dond­va­ry­je gi­mu­siam me­ni­nin­kui skir­ta uni­ka­li eks­po­zi­ci­ja. Na, o lai­kan­tis gra­fų gi­mi­nės puo­se­lė­tų me­džio­k­lės tra­di­ci­jų pi­ly­je įkur­tas tro­fė­jų kam­pe­lis.

Vie­š­nią di­din­gu­mu pri­bloš­kė vie­nas ryš­kiau­sių pi­lies ak­cen­tų – Bal­to­jo­je sa­lė­je de­monst­ruo­ja­ma įspū­din­ga ka­dai­se Tiš­ke­vi­čių tu­rė­to gar­saus XIX am­žiaus Len­ki­jos dai­li­nin­ko Ja­no Ma­tei­kos pa­veiks­lo „Ste­po­nas Ba­to­ras prie Ps­ko­vo“ko­pi­ja, ku­rią meis­triš­kai at­kū­rė ži­no­mas šių die­nų ta­py­to­jas Vir­gi­ni­jus Stan­či­kas. Be­je, da­bar šio­je sa­lė­je iš­kil­min­gai re­gist­ruo­ja­mos Kau­no ra­jo­no gy­ven­to­jų ci­vi­li­nės san­tuo­kos.

Be­ata už­su­ko ir į dva­ro le­dai­nę, ku­rio­je da­bar lan­ky­to­jus pa­si­tin­ka Kau­no ra­jo­no tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ro dar­buo­to­jai ir jų pri­jau­kin­tos ka­tės. Pas­kui ap­žiū­rė­jo au­ga­lų pil­ną oran­že­ri­ją su di­džiau­sia Lie­tu­vo­je pa­l­me, pa­kal­bi­no ke­le­tą žo­džių mo­kan­čią pa­sa­ky­ti pa­pū­gą Leo. Ži­no­ma, už­su­ko į ele­gan­tiš­ka ap­lin­ka bei įspū­din­gu me­niu gar­sė­jan­tį res­to­ra­ną. Pa­ty­ru­si vir­tu­vės vir­tuo­zė bu­vo gir­dė­ju­si apie čia siū­lo­mą le­gen­do­mis pa­gar­din­tą gra­fo Tiš­ke­vi­čiaus apel­si­nų sriu­bą, tad no­rė­jo jos bū­ti­nai pa­ra­gau­ti, o gra­fie­nė Ro­za­li­ja vie­š­nią įkal­bi­no de­ser­tui už­si­sa­ky­ti sa­vo mėgs­ta­miau­sio šo­ko­la­di­nio tor­to su mar­ci­pa­nais.

Į dva­rą at­vy­ku­sią Be­atą Ni­chol­son pa­si­ti­ko gra­fie­nė Ro­za­li­ja

Raudondvario dva­ro ar­chi­tek­tū­ri­nis an­samb­lis įspū­din­gai at­ro­do vi­sais me­tų lai­kais Se­no­sios ark­li­dės prieš ke­le­tą me­tų ta­po mo­der­niu me­nų inku­ba­to­riu­mi. Vie­š­nia jo­se do­mė­jo­si įvai­rio­mis gin­ta­ro pa­nau­do­ji­mo ga­li­my­bė­mis

Oran­že­ri­jo­je kles­ti žie­mos so­das ir ele­gan­tiš­kas res­to­ra­nas – ja­me ku­li­na­ri­nių kny­gų au­to­rė ska­na­vo Tiš­ke­vi­čių apel­si­nų sriu­bos

Pi­ly­je įkur­ta­me Kau­no ra­jo­no mu­zie­ju­je ga­li­ma ap­žiū­rė­ti is­to­ri­nę ir šiuo­lai­ki­nių me­ni­nin­kų eks­po­zi­ci­ją

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.