Eri­ka:

Zmones - - Menas Gyventi -

„Ma­no spin­ta ga­na ma­ža ir nuo­bo­di. Pri­o­ri­te­tą tei­kiu pag­rin­di­niams dra­bu­žiams: bal­tų marš­ki­nių tu­riu gal sep­ty­ne­tą, pa­na­šiai – juo­dų kel­nių. Man jie – skir­tin­gi, nes reng­da­ma­si krei­piu dė­me­sį į si­lu­etą, ar­chi­tek­tū­rą. Ma­nęs tik­rai ne­iš­vy­si­te pa­si­rin­ku­sios daug spal­vų ar raš­tų, nors to­kie daik­tai man ir gra­žūs kaip ob­jek­tai.“

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.