Kau­ne pri­sta­ty­ti apar­ta­men­tai Liu­tau­ro Sa­la­se­vi­čiaus įreng­ti

Sek­ma­die­nio va­ka­rą di­zai­ne­ris Liu­tau­ras Sa­la­se­vi­čius pri­sta­tė pir­mą­jį sa­vo in­te­rje­ro di­zai­no pro­jek­tą – man­sar­di­nį bu­tą „Kau­no se­na­mies­čio apar­ta­men­tuo­se“.

Zmones - - Viršelio Istorija -

Pran­cū­ziš­ka kla­si­ka, sai­kin­ga pra­ban­ga ir drą­sia ro­man­ti­ka dvel­kian­tys ne­stan­dar­ti­niai apar­ta­men­tai iš­si­ski­ria įdo­miu pla­nu, uni­ka­lio­mis is­to­ri­nė­mis de­ta­lė­mis ir vaiz­dais į Kau­no se­na­mies­tį. In­te­rje­ro ori­gi­na­lu­mu pa­si­rū­pi­nęs Liu­tau­ras Sa­la­se­vi­čius tei­gia, kad čia įsi­kurs tik­ri gy­ve­ni­mo gur­ma­nai, mėgs­tan­tys se­na­mies­čio dva­sią, sti­lin­gai jau­kią ap­lin­ką ir erd­ves be jo­kios mo­no­to­ni­jos. Pro­jek­to „Kau­no se­na­mies­čio apar­ta­men­tai“vys­ty­to­jai sa­ko, kad tai vie­nin­te­lis Kau­no se­na­mies­ty­je nau­jos sta­ty­bos ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to pro­jek­tas, ku­ris su­jun­gia gy­ve­ni­mo nuo­sa­va­me na­me ko­ky­bę ir gy­ve­ni­mo mies­to šir­dy­je pri­va­lu­mus. „Mū­sų de­mo man­sar­dos pro­jek­to idė­ja bu­vo pa­ro­dy­ti, kaip ne­tra­di­ci­niais in­te­rje­ro spren­di­mais ga­li­ma ori­gi­na­liai įreng­ti man­sar­dą iki „ša­ku­čių“. Daug in­ves­tuo­ja­me į kli­en­tų ap­tar­na­vi­mą, nuo­lat ieš­ko­me nau­jų ir ori­gi­na­lių spren­di­mų. Šis pro­jek­tas pui­kiai at­spin­di mū­sų įmo­nės stra­te­gi­nę kryp­tį. Sie­kia­me ne­kil­no- ja­mo­jo tur­to rin­ko­je bū­ti drą­sūs, ino­va­ty­vūs, pro­fe­sio­na­lūs ir drau­giš­ki kli­en­tui. Sten­gia­mės su­ras­ti ori­gi­na­lius ir ne­stan­dar­ti­nius spren­di­mus, su­for­muo­ti jaus­mą, kad žmonės jau gy­ve­na būs­te, ir pa­ro­dy­ti idė­jas, kaip ga­li­ma ki­taip įreng­ti apar­ta­men­tus, bu­tus ar­ba ko­te­džus“, – tei­gia „Ci­tus“di­rek­to­rius Min­dau­gas Va­na­gas. 2016 me­tais LNTPA kon­kur­se „Už dar­nią plėt­rą“„Kau­no se­na­mies­čio apar­ta­men­tai“pri­pa­žin­ti ge­riau­siais „Atei­ties pro­jek­to“ka­te­go­ri­jo­je už ko­ky­biš­ką ir su­ma­nų Kau­no se­na­mies­čio at­gai­vi­ni­mą. Dau­giau in­for­ma­ci­jos apie pro­jek­tą „Kau­no se­na­mies­čio apar­ta­men­tai“bei Liu­tau­ro Sa­la­se­vi­čiaus įreng­tas erd­ves ra­si­te

Pro­jek­to kū­rė­jai – „Ci­tus“vys­ty­to­jai Min­dau­gas ir Vik­to­ri­ja Va­na­gai

Iš­skir­ti­nė, mo­der­ni ar­chi­tek­tū­ra Kau­no se­na­mies­ty­je

An­tikva­ri­nių veid­ro­džių ga­le­ri­ja

„Kau­no se­na­mies­čio apar­ta­men­tai“

Pa­ro­do­mo­ji man­sar­da kur­ta gy­ve­ni­mo gur­ma­nams

Iš­skir­ti­nai pra­ban­gus vo­nios kam­ba­rys

Apar­ta­men­tų švies­tu­vais rū­pi­no­si „Ar­de­na“

Erd­vi man­sar­di­nių apar­ta­men­tų dra­bu­ži­nė

Se­na­mies­čio vaiz­das, at­si­ve­rian­tis iš apar­ta­men­tų te­ra­sos

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.