Tė­tu­kas na­mie 2

Zmones - - Tv Programa -

Ki­nuo­se – nuo lap­kri­čio 24 d.

„Kaip de­vy­nių vai­kų tė­vas, ga­liu už­tik­rin­tai pa­sa­ky­ti, kad Ka­lė­dos yra siau­bin­giau­sias me­tų lai­kas. Šia­me fil­me pa­ma­ty­si­me kodėl“, – žiū­ro­vus int­ri­guo­ja kul­ti­nis ak­to­rius Me­las Gi­bso­nas, sma­gio­je ko­me­di­jo­je su­vai­di­nęs sek­su­a­lų­jį tė­tu­ką Kur­tą.

Re­ži­sie­rius Se­anas An­der­sas. Vai­di­na Mar­kas Wahl­ber­gas, Wil­las Fer­rel­las, Joh­nas Li­th­gow, Me­las Gi­bso­nas

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.