NUO KO PRA­SI­DĖ­JO ŠI MANIJA?

Zmones - - Menas Gyventi -

Žings­nia­ma­tis pa­si­ro­dė Ja­po­ni­jo­je, ša­liai lau­kiant 1964-ųjų To­ki­jo va­sa­ros olim­pi­nių žai­dy­nių. Jis bu­vo pa­va­din­tas man­po-kei, tai yra 10 000 žings­nių ma­tuok­liu. Šios kon­cep­ci­jos au­to­rius ja­po­nų pro­fe­so­rius Yos­hi­ro Ha­ta­no su­ma­nė ko­vo­ti su di­dė­jan­čiu tau­tie­čių nu­tu­ki­mu, ska­tin­da­mas dau­giau vaikš­čio­ti, – ini­cia­ty­va pa­di­din­ti sa­vo fi­zi­nį ak­ty­vu­mą nu­ei­nant dau­giau žings­nių su­lau­kė mil­ži­niš­ko po­pu­lia­ru­mo, prie to pri­si­dė­jo ir olim­pia­dos karšt­li­gė. Iki šiol daž­nuo­se ja­po­nų na­muo­se ga­li­ma ras­ti ne vie­ną žings­nia­ma­tį.

10 000 žings­nių – tai apie aš­tuo­nis ki­lo­met­rus. Moks­li­nin­kai tvir­ti­na, jog per die­ną nu­ei­nant tiek žings­nių ga­li su­ma­žė­ti dia­be­to, in­sul­to, šir­dies li­gų ri­zi­ka.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.