VEIDAI IR VARDAI

Zmones - - Šiame Numeryje: -

Dei­vy­das Zvon­kus, Ie­va ir Ro­lan­das Mac­ke­vi­čiai, Jus­tė ir Da­rius Pin­ke­vi­čiai, So­fio Ge­la­švi­li-Niū­nia­vė ir Do­mi­ny­kas Niū­nia­va, Ša­rū­nas Bar­tas, Ra­mū­nas Vyš­niaus­kas, Ma­ri­jus Mi­ku­ta­vi­čius, Ie­va Dau­gir­dai­tė

„Po­nia Je­le­na šven­čia gim­ta­die­nį. Va­ka­rė­lio te­ma – 1990-ie­ji, at­li­kė­jai ir­gi tu­ri ap­si­reng­ti pa­gal te­mą tin­ka­mais dra­bu­žiais“. To­kią inst­ruk­ci­ją iš­gir­do Dei­vy­das ZVON­KUS (40), su gru­pe „Či­li’nam“su­si­ruo­šęs kon­cer­tuo­ti, kaip pats ma­nė, Je­le­nos šven­tė­je, ta­čiau išvy­do... sa­vo šei­my­nykš­čius ir drau­gus, rė­kian­čius „va­lio!“ir svei­ki­nan­čius jį su ju­bi­lie­ju­mi!

Siur­pri­zą vy­rui, o ir vi­są ba­lių su sil­ke bei bal­tą­ja miš­rai­ne su­ren­gė žmo­na Ka­ta­ži­na ZVONKUVIENĖ (37). „Dei­vy­das ne­mėgs­ta tra­di­ci­nių ba­lių, vi­sos tos sil­kės ir „Il­giau­sių me­tų“jam yra di­džiau­sia kan­čia, – juo­kia­si ji. – Ta­čiau slap­čia nu­ta­rė­me su­reng­ti to­kią šven­tę vy­ro 40-me­čio pro­ga. Daž­niau­siai Dei­vy­das bū­na tas, ku­ris ki­tus trau­kia per dan­tį, o šį­kart pats at­si­dū­rė dė­me­sio cent­re. Bet jis tu­ri la­bai ge­rą hu­mo­ro jaus­mą – tai­gi vy­liau­si, kad po ba­liaus ne­tu­rė­tų su ma­ni­mi iš­si­skir­ti...“Su­lau­kęs staig­me­nos Dei­vy­das tar­si ne­te­ko ža­do, bet vė­liau šo­ko links­min­tis su vi­sais sve­čiais, ra­gau­ti ano laik­me­čio pa­tie­ka­lų ir klau­sy­tis „Žen­tų“me­lo­di­jų. „Man bu­vo tru­pu­tį ne­ra­mu, ko­kia bus jo re­ak­ci­ja pra­ėjus šven­tei ir nu­slū­gus emo­ci­joms, – pri­si­pa­žįs­ta Ka­ta­ži­na. – Bet ką jūs ma­no­te – da­bar jis man kas­dien dė­ko­ja už nuo­sta­bų siur­pri­zą.“

Sal­dus sta­las ir­gi ati­ti­ko vi­sus „nor­ma­laus ba­liaus“rei­ka­la­vi­mus. Kam­pe net sto­vė­jo in­de­lis su­tirš­tin­to pie­no – o gal kas no­rės jo įsi­pil­ti į tir­pią ka­vą?..

Šo­kiai „be stab­džių“: Dei­vy­das ir Lie­pa Nor­ke­vi­čie­nė

Zvon­kus ir dvi Zvon­ku­vie­nės: ma­ma Ja­ni­na ir žmo­na Ka­ta­ži­na

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.