APIE JUOS KALBA

Ma­riah CA­REY (47) ne­ti­kė­tai at­lei­do il­ga­me­tę va­dy­bi­nin­kę ir... yra kal­ti­na­ma sek­su­a­li­niu prie­ka­bia­vi­mu.

Zmones - - Šiame Numeryje: -

Ma­riah Ca­rey, Hi­la­ria ir Ale­cas Bald­wi­nai, Jus­ti­nas Ver­lan­de­ris ir Ka­te Up­ton, Sha­ron Os­bour­ne, Ken­ne­thas Bra­nagh, Wi­no­na Ry­der, ka­ra­lie­nė Eli­za­be­th II ir prin­cas Phi­li­pas

Įteis­mą ke­ti­na kreip­tis toks Mi­cha­elas Anel­lo, ku­rio kom­pa­ni­ja sau­go­jo žvaigž­dę dve­jus me­tus. O da­bar vy­ras ti­ki­na, kad ir pats, ir jo dar­buo­to­jai ne­va nuo­lat su­si­dū­rė su že­mi­nan­čiu el­ge­siu. Ma­riah va­di­no Mi­cha­e­lą na­ciu, skus­ta­gal­viu ir kuk­luks­kla­no na­riu, o kar­tą mė­gi­no su­vi­lio­ti: pa­kvie­tė į nu­me­rį ne­va per­s­tum­ti la­ga­mi­nų, o pa­ti lau­kė pus­nuo­gė ir lai­dė užuo­mi­nas. Ta­čiau Anel­lo ne­pa­si­da­vė, o štai da­bar jo ad­vo­ka­tas su­ra­šė ieš­ki­nį.

Ma­riah at­sto­vas pre­ten­zi­ją ka­te­go­riš­kai nei­gia, o ir skam­ba ji ne­įti­ki­na­mai, bet ži­nia, kad at­li­kė­ja sko­lin­ga bu­vu­siems ap­sau­gi­nin­kams dau­giau nei 200 tūks­tan­čių JAV do­le­rių, ne­at­ro­do fan­ta­s­tiš­kai. Anel­lo tei­gia, jog jam bu­vo pa­ža­dė­ta dar pu­sė mi­li­jo­no, jei su­tiks dirb­ti su kli­en­te dar dve­jus me­tus.

Kur kas rim­tes­nę prob­le­mą Ma­riah su­si­kū­rė pa­ti: kaip ir dau­ge­lis žvaigž­džių, gy­ve­nan­čių su­dė­tin­gą as­me­ni­nį gy­ve­ni­mą ir be­si­mė­gau­jan­čių jau­no vy­ro aist­ra, my­li­ma­jam ji ati­da­vė per daug ga­lių. Sa­ko­ma, kad konf­lik­tas su va­dy­bi­nin­ke Stel­la Bu­lo­ch­ni­kov ir ki­lo dėl vis di­dė­jan­čios šo­kė­jo Bry­a­no Ta­na­kos (34) įta­kos ir no­ro kont­ro­liuo­ti dai­ni­nin­kės ka­rje­rą.

Šal­ti­niai tei­gia, kad Stel­la, ku­ri dir­bo su Ma­riah tre­jus me­tus, ne­bu­vo leng­vas žmo­gus, be to, ji – te­le­vi­zi­jos rea­ly­bės šou, o ne mu­zi­kos in­dust­ri­jos eks­per­tė. Ta­čiau Bry­a­nas – pa­pras­tas šo­kė­jas, ta­len­tu, už­mo­ju ir kom­pe­ten­ci­ja nė iš to­lo ne­pri­lygs­tan­tis nei Stel­lai, nei juo­lab pir­ma­jam Ca­rey vy­rui Tom­my Motto­lai, ku­ris iš es­mės ir pa­ver­tė ją žvaigž­de. Tad leis­ti jam tvar­ky­ti va­dy­bos rei­ka­lus – tar­si pa­kiš­ti už­dels­to vei­ki­mo bom­bą po pa­čiais pop­mu­zi­kos žvaigž­dės ka­rje­ros, ku­ri ir taip iš­gy­ve­na ne pa­čius sėk­min­giau­sius lai­kus, pa­ma­tais.

Ga­li bū­ti, kad vi­sus šiuos eta­tų po­ky­čius pa­dik­ta­vo nu­vil­ta aist­ra: gir­di, Ta­na­ka ne­be­no­ri bū­ti ber­niu­ku žai­sliu­ku, o Ma­riah mo­ka jam po 12 tūks­tan­čių JAV do­le­rių per sa­vai­tę, kad bū­tų ša­lia jos. Tie­sa, dai­ni­nin­kės at­sto­vė spau­dai Ni­co­le Per­na tei­gia, kad šo­kė­jas tik­rai ne­už­ima to­kios svar­bios po­zi­ci­jos, nors ir ne­nu­ro­do, kas da­bar yra Ca­rey va­dy­bi­nin­kas.

Kad ir kas bū­tų at­sa­kin­gas už jos ka­rje­rą, dai­ni­nin­kė ruo­šia­si ka­lė­di­niams kon­cer­tams ir ren­gi­niams – bent jau Niu­jor­ke be Ma­riah jie ne­įsi­vaiz­duo­ja­mi. Įra­šė nau­ją ka­lė­di­nę dai­ną „The Star“, ku­ri skam­ba ani­ma­ci­nia­me fil­me „Žvaigž­dė“, ren­gia­si fil­mo re­kla­mos tu­rui. Ir net­gi ry­žo­si skran­džio ma­ži­ni­mo ope­ra­ci­jai. Ši­taip ji ga­lės ma­žiau val­gy­ti ir grei­čiau pa­si­so­tin­ti. Ma­riah vi­sa­da pa­brė­žė, kad di­džiuo­ja­si sa­vo for­mo­mis, ta­čiau pas­ta­ruo­ju me­tu ant­svo­ris jau bu­vo per di­de­lis: iš ap­temp­tus ir at­vi­rus dra­bu­žius mėgs­tan­čios pus­am­žės di­vos bu­vo nuo­lat šai­po­ma­si so­cia­li­niuo­se tink­luo­se, be to, jai da­rė­si sun­ku šok­ti sce­no­je.

Ber­niu­kas ne­be­no­ri bū­ti žai­sliu­ku? Kal­ba­ma, esą šo­kė­jas Bry­a­nas Ta­na­ka, su ku­riuo su­si­ti­ki­nė­ja nuo ta­da, kai prieš me­tus iš­iro su­ža­dė­tu­vės su aust­ra­lų vers­li­nin­ku Ja­me­su Pac­ke­riu, da­ro pop­žvaigž­dei di­džiu­lę įta­ką

Dai­ni­nin­kė at­lei­do sa­vo va­dy­bi­nin­kę Stel­lą Bu­lo­ch­ni­kov, ku­ri tvar­kė jos ka­rje­ros rei­ka­lus tre­jus me­tus. Nuo­trau­ko­je – Ma­riah ir Stel­la „MAC Cos­me­tics“ren­gi­ny­je Niu­jor­ke per­nai gruo­dį

Skandalas: Ma­riah Ca­rey ap­sau­gi­nis Mi­cha­elas Anel­lo ne tik ap­kal­ti­no bu­vu­sią darb­da­vę, kad jam ir jo kom­pa­ni­jai yra sko­lin­ga ap­va­lią su­mą, bet ir pa­reiš­kė, esą dai­ni­nin­kė lai­dė sek­su­a­li­nio po­bū­džio užuo­mi­nas

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.