RAUDONAS KILIMAS

Lap­kri­tis – ne tik vai­duok­lių, bet ir MTV Eu­ro­pos mu­zi­kos ap­do­va­no­ji­mų me­tas. Kaip ir He­lo­vi­no per­si­ren­gė­liai, mu­zi­kos žvaigž­dės ne­si­dro­vė­jo puoš­da­mo­si pa­si­ro­dy­mui Lon­do­no SSE are­no­je.

Zmones - - Šiame Numeryje: -

Вe ap­ran­gos ko­do

Nie­kas ir ne­si­ti­kė­jo, kad Ja­re­das Le­to vil­kės kla­si­ki­nį kos­tiu­mą, De­mi Lo­va­to ap­si­rengs ir pri­si­dengs. O ir dau­gy­bei ma­žiau ži­no­mų žvaigž­du­čių MTV ap­do­va­no­ji­mai – pro­ga pa­trauk­ti fo­to­gra­fų dė­me­sį bent jau pli­ku kū­nu. Ta­čiau šį­kart vi­sos ka­me­ros bu­vo nu­kreip­tos į Ri­tą Orą, nors ji ir bu­vo ap­si­ren­gu­si. Tur­būt dar nie­ka­da jo­kia vie­š­nia ant rau­do­no ki­li­mo ne­vil­kė­jo va­ka­ri­nio ap­da­ro iš... bal­to fro­ti­nio cha­la­to ir ant gal­vos su­suk­to rankšluos­čio. „Bui­ti­nį“de­ri­nį pa­pil­dė ma­sy­vūs pa­puo­ša­lai su bran­gak­me­niais, aukš­ta­kul­niai ba­te­liai ir ne­prie­kaiš­tin­gas ma­kia­žas. Joks ma­dos kri­ti­kas ne­pa­sa­ky­tų, kad šis de­ri­nys – be ra­zi­nos (be­je, spė­ja­ma, kad cha­la­tu­ko kai­na ga­li bū­ti per po­rą tūks­tan­čių eu­rų). O va­ka­ro žiū­ro­vai gy­rė Oros, kaip ve­dė­jos, sa­vy­bes, ir ap­skri­tai ji per­si­ren­gė try­li­ka kar­tų ir pa­ro­dė įspū­din­gą ap­da­rų bei pa­puo­ša­lų ko­lek­ci­ją.

Ce­re­mo­ni­jos ve­dė­ja Ri­ta Ora. Iš­ties jos ap­da­ras – ne iš vieš­bu­čio iš­si­neš­tas cha­la­tas, o is­pa­nų aukš­to­sios ma­dos na­mų „Pa­lo­mo Spain“kū­ri­nys. Be ki­ta ko, ne mo­te­riš­kas, o unisex

Dai­nuo­jant Char­li XCX, virš sce­nos pra­pliu­po „pi­ni­gų“lie­tus

Pas­te­li­nis, spal­vin­gas ir ryš­kus Ja­re­das Le­to – bet ko­kio rau­do­no ki­li­mo puoš­me­na

Vie­nas įspū­din­giau­sių pa­si­ro­dy­mų – rep­e­rio Tra­vi­so Scotto, rea­ly­bės šou žvaigž­du­tės Ky­lie Jen­ner bū­si­mo kū­di­kio tė­vo. Re­pe­ris sa­vo hi­tą „Butterf­ly Ef­fect“at­li­ko sto­vė­da­mas ant ore sklan­dan­čio mil­ži­niš­ko ere­lio

Bri­tų rep­erė Steff­lon Don ka­rje­rą pra­dė­jo kaip tor­tų deko­ra­to­rė ir kir­pė­ja. Tur­būt tai ir pa­da­rė įta­ką jos sti­liui

Pran­cū­zų dai­ni­nin­kės Pe­ti­te Mel­ler sti­lius va­di­na­mas uni­ka­liu ir ne­kas­die­niu. Kas abe­jo­tų!

Spren­džiant iš Leo­mie An­der­son de­ri­nio, pėd­kel­nės yra nau­jų­jų lai­kų kel­nės. Ir ne tik nau­jų­jų – vin­ta­ži­nis švar­kas bū­tent taip ne­šio­ja­mas ir 1994 me­tų Vi­vien­ne West­wo­od ko­lek­ci­jo­je

Še­šio­lik­me­tė Iz­ra­e­lio at­li­kė­ja Noa Ki­rel pa­si­rū­pi­no, kad Lon­do­ne ne­su­šal­tų ir ne­bū­tų pa­žei­džia­ma

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.