Tik­ra mei­lė

Zmones - - Margas Pasaulis -

ryš­ku­sis EL­KAN­NAS

ita­lų vers­li­nin­kas La­po (40) gar­sė­ja kaip da­mas vie­ną po ki­tos kei­čian­tis mer­gi­šius, aki­vaiz­du, kad la­biau­siai jo šir­dį vir­pi­na bū­tent ši gra­žuo­lė. Sa­vo au­to­mo­bi­lių cent­ro „Ga­ra­ge Ita­lia“Mi­la­ne ati­da­ry­mo pro­ga jis ne tik bu­vo pa­si­puo­šęs įspū­din­gu...

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.