TRUMPAI

Zmones - - Margas Pasaulis -

TURTAS. Nau­ja­ja­me žur­na­lo „For­bes“2017-ai­siais dau­giau­sia už­dir­bu­sių mu­zi­kos pa­sau­lio at­sto­vių są­ra­še už­tik­rin­tai pir­mau­ja BE­Y­ON­CÉ (36), ku­rios ban­ko są­skai­tos nuo pra­ėju­sių me­tų bir­že­lio pir­mo­sios pa­si­pil­dė 105 mi­li­jo­nais JAV do­le­rių (ne­at­skai­čius mo­kes­čių). Ant­ro­jo­je vie­to­je – bri­tė ADE­LE (29) su 69 mi­li­jo­nais, tre­čio­jo­je – Ta­y­lor SWIFT (27) su 44 mi­li­jo­nais JAV do­le­rių. „AC/DC“įkū­rė­jų, dai­nų au­to­rius ir gi­ta­ris­tas Mal­col­mas YOUN­GAS (1953– 2017). Pas­ta­ruo­sius tre­jus me­tus jis ken­tė­jo nuo se­na­tvi­nės silp­na­pro­tys­tės – 2014-ai­siais pa­si­trau­kęs iš gru­pės die­nas lei­do slau­gos na­muo­se.

SANTUOKA. Te­niso asė Se­re­na WIL­LIAMS (36) Nau­ja­ja­me Or­le­ane iš­te­kė­jo už sa­vo su­ža­dė­ti­nio ir duk­re­lės Alexis (2 mėn.) tė­vo Alexio OHANIANO (34). Te­mi­nės ves­tu­vės su­pla­nuo­tos pa­gal gar­sią­ją pa­sa­ką „Gra­žuo­lė ir pa­bai­sa“. Tarp sve­čių bu­vo to­kios žvaigž­dės kaip Be­y­on­cé, Kim Kar­das­hian West, Eva Lon­go­ria, te­ni­si­nin­kė Ca­ro­li­ne Woz­niac­ki su su­ža­dė­ti­niu NBA krep­ši­nin­ku Da­vi­du Lee. Tei­gia­ma, kad iš­kil­mės kai­na­vo apie mi­li­jo­ną JAV do­le­rių.

ANTRAS. Ak­to­rė Ro­se BYR­NE (38) su part­ne­riu Bob­by CAN­NA­VA­LE’U (47) su­si­lau­kė ant­ros at­ža­los. Po­ra jau tu­ri sū­nų Roc­co (1).

PIRKINYS. Ak­to­rė Eva LON­GO­RIA (42) už 13,5 mi­li­jo­no JAV do­le­rių įsi­gi­jo vi­lą Be­ver­li Hil­se, ta­čiau nu­ta­rė už 14 mi­li­jo­nų JAV do­le­rių par­duo­ti prieš dve­jus me­tus pirk­tus na­mus Ho­li­vu­do kal­vo­se.

SEKSUALIAUSIAS. Sek­su­a­liau­siu šių me­tų pla­ne­tos vy­ru žur­na­las „Peo­p­le“ga­na ne­ti­kė­tai iš­rin­ko kant­ri mu­zi­kos at­li­kė­ją ir ame­ri­kie­tiš­ko­jo te­le­vi­zi­jos pro­jek­to „Bal­sas“tei­sė­ją Bla­ke’ą SHELTONĄ (41).

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.