Ne­su­stab­do­ma jė­ga

Net ir po be­veik še­šių de­šimt­me­čių, pra­leis­tų su­kan­tis pra­mo­gų ver­s­le, Ho­li­vu­do ve­te­ra­nė Ja­ne FON­DA (79) ne­si­liau­ja dir­bu­si ir ne­pra­ran­da su­ge­bė­ji­mo džiaug­tis gy­ve­ni­mu.

Zmones - - Apie Juos Kalba -

i ne tik jau ke­le­tą me­tų sėk­min­gai vai­di­na „Netf­lix“se­ria­le „Gra­ce and Fran­kie“, bet ir su se­nu bi­čiu­liu Ro­ber­tu Re­dfor­du (81) įsiam­ži­no juos­to­je „Our Souls at Night“(„Mū­sų sie­los nak­ty­je“). Tai jau penk­ta­sis bend­ras jų dar­bas. Žan­ras – ro­man­ti­nė dra­ma, o siu­že­to cent­re – dvie­jų se­niai į gy­ve­ni­mo ru­de­nį įžen­gu­sių žmo­nių šir­dy­se už­gims­tan­tys jaus­mai vie­nas ki­tam. 2018-ai­siais die­nos švie­są iš­vys ir ko­me­di­ja „Bo­ok Club“(„Kny­gų klu­bas“) – jo­je Ja­ne kar­tu su ko­le­gė­mis Dia­ne Ke­aton, Ma­ry Steen­bur­gen ir Can­di­ce Ber­gen vai­di­na se­nas bi­čiu­les, ku­rių ra­mų gy­ve­ni­mą su­jau­kia... ero­ti­nis ro­ma­nas „Pen­kias­de­šimt pil­kų at­spal­vių“. Ne vel­tui pa­ti ak­to­rė juo­kia­si: „Tie­są sa­kant, dviem sa­vo mėgs­ta­mais da­ly­kais – ae­ro­bi­ka ir sek­su – iki šiol mė­gau­juo­si ne ma­žiau nei jau­nys­tė­je.“

Kas aud­rin­gą ir spal­vin­gą gy­ve­ni­mą nu­gy­ve­nu­siai le­gen­di­nio ak­to­riaus Hen­ry Fon­dos (1905–1982) dukrai su­tei­kia ener­gi­jos ir jė­gų ne­lė­tin­ti tem­po? „Aš lė­tai mo­kau­si ir vė­lai pra­de­du“, – san­tū­riai re­ziu­ma­vo žur­na­le „Town & Count­ry“dvie­jų „Os­ka­ro“sta­tu­lė­lių sa­vi­nin­kė, ma­ma, mo­čiu­tė, po­li­ti­nė ak­ty­vis­tė, fi­tne­so gu­ru, ra­šy­to­ja, blo­ge­rė ir bu­vu­si tri­jų la­bai cha­riz­ma­tiš­kų vy­rų žmo­na. Ja­ne Fon­da bu­vo iš­te­kė­ju­si už pran­cū­zų re­ži­sie­riaus Ro­ger Va­di­mo (1928–2000), po­li­ti­nio ak­ty­vis­to To­mo Ha­y­de­no (1939–2016) bei te­le­vi­zi­jos mag­na­to­Te­do Tur­ne­rio (78). Šių me­tų pra­džio­je po aš­tuo­ne­rius me­tus tru­ku­sios drau­gys­tės skir­tin­gais ke­liais pa­su­ko su mu­zi­kos pro­diu­se­riu Ri­char­du Per­ry (75). Su vi­sais jais ti­ki­na iš­si­sky­ru­si gra­žiuo­ju, o jei ir bū­ta dra­mų (apie tai, kaip su­ži­no­ju­si apie Te­do Tur­ne­rio ne­iš­ti­ki­my­bę ėmė dau­žy­ti jį au­to­mo­bi­lio te­le­fo­nu, pa­ti yra at­vi­rai pa­pa­sa­ko­ju­si me­mu­a­ruo­se), dau­gu­ma lai­kui bė­gant už­si­mir­šo.

„Ja­ne yra ne­su­stab­do­ma jė­ga – ki­tais žo­džiais jos api­bū­din­ti ne­ga­lė­čiau, – sa­vo nuo­mo­nę apie il­ga­me­tę bi­čiu­lę ir ko­le­gę iš­sa­kė Ro­ber­tas Re­dfor­das šie­me­ti­nia­me Ve­ne­ci­jos ki­no fes­ti­va­ly­je, kur abiem ve­te­ra­nams bu­vo įteik­ti „Auk­si­nio liū­to“ap­do­va­no­ji­mai už gy­ve­ni­mo pa­sie­ki­mus. – Ji vi­sa­da žiū­ri tik į prie­kį. Ma­nau, kad bū­tent tai jai pa­dė­jo be­pro­tiš­kai daug nu­veik­ti ir iš­veng­ti gi­les­nių li­ki­mo ran­dų.“

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.