Jaus­mų fi­gū­ros

Apie tai kal­bė­ta jau nuo spa­lio pa­bai­gos, ta­čiau iš pra­džių vis­kas at­ro­dė kaip gan­dai. Ar­ba – re­kla­mi­nis vie­šų­jų ry­šių triu­kas. Ta­čiau da­bar jau vi­siš­kai aiš­ku: pop­žvaigž­dė Se­le­na GO­MEZ (25) grį­žo pas se­ną my­li­mą­jį Jus­ti­ną BIEBERĮ (23).

Zmones - - Apie Juos Kalba -

Ką gi, šou vers­lo pa­sau­ly­je jau­nos po­re­lės iš­si­ski­ria ir su­si­ei­na itin grei­tai, bet štai su­grį­ži­mas prie pir­mo­sios mei­lės – re­tas reiš­ki­nys. O Jus­ti­nas ir Se­le­na, pra­dė­ję su­si­ti­ki­nė­ti dar 2010 me­tais, kai jam bu­vo še­šio­li­ka, jai – aš­tuo­nio­li­ka, be­veik už­au­go bū­da­mi sa­vo ro­ma­no he­ro­jais – tai kar­tu, tai iš­si­sky­rę.

Dėl tų sky­ry­bų ypač džiaug­da­vo­si Se­le­nos ger­bė­jai, įsi­ti­ki­nę, kad jų žvaigž­dė – jau­na, ža­vi ir ta­len­tin­ga, o ta­tuiruo­ta­sis dai­ni­nin­kas, tai įsi­ve­lian­tis į muš­ty­nes su pa­pa­ra­cais, tai vė­luo­jan­tis į kon­cer­tą, tai ne­įlei­džia­mas į klu­bą, nes į

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.