Ge­ra

Zmones - - Apie Juos Kalba -

Por­tu­ga­lų mo­de­lis ir te­le­vi­zi­jos šou da­ly­vė Na­tacha Ro­d­ri­gu­es ta­blo­i­dui „The Sun“su vi­so­mis smulk­me­no­mis pa­pa­sa­ko­jo apie ne­il­gai tru­ku­sį, ta­čiau aist­rin­gą jųd­vie­jų ro­ma­ną. Istorija ne­va pra­si­dė­ju­si dar 2015-ųjų ru­de­nį, kai Cri­s­tia­no bu­vo ką tik iš­si­sky­ręs su tuo­me­ti­ne drau­ge mo­de­liu Iri­na Sha­yk. „Jo pra­šo­ma nu­siun­čiau sa­vo už­pa­ka­liu­ko nuo­trau­ką. Iš pra­džių ma­niau, kad vis­kas bus tik pokš­tas, bet maž­daug šeš­tą ryto jis man ne­ti­kė­tai pa­ra­šė“, – at­vi­ra­vo mer­gi­na. Ku­rį lai­ką su­si­ra­ši­nė­ji­mas tę­sė­si. Ga­liau­siai jie­du pra­lei­do aist­rin­gą nak­tį fu­tbo­li­nin­ko na­muo­se šių me­tų ko­vą, kai Ro­nal­do vie­šai ne­be­slė­pė jaus­mų Ge­or­gi­nai. „Ži­no­jau, kad jis tu­ri mer­gi­ną, ta­čiau mes ta­po­me drau­gais, pa­si­ti­kė­jo­me vie­nas ki­tu, – tei­gė rea­ly­bės šou žvaigž­du­tė. – Jis bu­vo la­bai mie­las vy­ru­kas. De­ja, vė­liau su­ži­no­jęs, kad ke­ti­nu da­ly­vau­ti te­le­vi­zi­jos šou, jis net už­blo­ka­vo ma­no te­le­fo­no nu­me­rį. Da­bar ma­nau, kad ma­ni­mi tie­siog pa­si­nau­do­jo. Bet vis tiek ne­si­gai­liu dėl to, kas tarp mū­sų įvy­ko, nes su juo pra­leis­ta nak­tis bu­vo to­bu­la.“

Po kar­tu pra­leis­tos nak­ties Ro­nal­do kaip pri­si­mi­ni­mą jai pa­do­va­no­jęs... beis­bo­lo ke­pu­rai­tę ir da­vęs 300 eu­rų ke­lio­nei tak­si na­mo. Tur­būt ne­ver­ta ste­bė­tis, ko­dėl mer­gi­na su­si­gun­dė ver­tin­ges­niu bul­va­ri­nės spau­dos pa­siū­ly­mu...

Tai ne pir­mas kar­tas, kai fu­tbo­li­nin­kas įsi­pai­nio­ja į sek­su­a­li­nius skan­da­lus. 2005-ųjų spa­lį, kai dar žai­dė „Man­ches­ter Uni­ted“klu­be, Ro­nal­do bu­vo įta­ria­mas kar­tu su ko­man­dos bi­čiu­liais iš­prie­var­ta­vęs dvi mo­te­ris. Tie­sa, ofi­cia­lūs kal­ti­ni­mai jam taip ir ne­bu­vo pa­teik­ti. Šių me­tų pa­va­sa­rį į vie­šu­mą iš­ki­lo dar vie­na ne­ma­lo­ni istorija. Vo­kie­čių ži­nias­klai­da iš­si­aiš­ki­no, kad dar 2010-ųjų sau­sį vie­na ame­ri­kie­tė tuo me­tu jau Mad­ri­de rung­ty­niau­jan­tį por­tu­ga­lą ap­kal­ti­no ana­li­niu iš­prie­var­ta­vi­mu. In­ci­den­tas ne­va įvy­ko 2009-ųjų va­sa­rą Las Ve­ga­se, kur Ro­nal­do bu­vo nu­vy­kęs su bi­čiu­liais pa­si­links­min­ti. Jie su­si­pa­ži­no ba­re, flir­ta­vo, ji su­ti­ko ap­si­lan­ky­ti jo vieš­bu­čio kam­ba­ry­je, ta­čiau, Ro­nal­do pa­no­rus pa­si­my­lė­ti jai ne­pri­im­ti­nu bū­du, esą ne­sėk­min­gai mė­gi­no pa­si­prie­šin­ti. Žur­na­las „Der Spie­gel“net­gi pa­ci­ta­vo fu­tbo­li­nin­ko ir jo il­ga­me­čio ad­vo­ka­to Car­lo­so Oso­rio de Cast­ro su­si­ra­ši­nė­ji­mą trum­po­sio­mis ži­nu­tė­mis, ku­rio­se mi­ni­ma ir konk­re­ti su­ma – 950 tūks­tan­čių JAV do­le­rių: tiek su­mo­kė­jus nu­ken­tė­ju­sio­ji esą su­tik­tų ne­pa­sa­ko­ti apie in­ci­den­tą. Fu­tbo­li­nin­ko at­sto­vai ap­kal­ti­no lei­di­nį šmeiž­tu ir pag­ra­si­no by­li­nė­tis, ta­čiau „Der Spie­gel“pa­reiš­kė tu­rin­tis raš­tiš­ką dvie­jų pu­sių su­si­ta­ri­mą, pa­gal ku­rį mo­te­riai ga­liau­siai bu­vo su­mo­kė­ta 375 tūks­tan­čiai do­le­rių su są­ly­ga, kad nie­ka­da ne­kal­bės apie ne­lem­tą­jį įvy­kį vie­šai, o tai pa­si­ra­šė pats Ro­nal­do...

Kaip nau­jau­sia istorija apie fu­tbo­lo žvaigž­dės nuo­ty­kius pa­veiks san­ty­kius su my­li­mą­ja ir duk­re­lės mo­ti­na? Ar Ge­or­gi­na nu­si­tei­ku­si vis­ką at­leis­ti? Bent jau nuo­trau­ko­se, ku­rias po­ra skel­bia so­cia­li­niuo­se tink­luo­se, kar­tu su vai­kais (Ro­nal­do dar tu­ri sū­nų Ro­nal­do jau­nes­nį­jį (7) ir šie­met pa­sau­lį išvy­du­sius dvy­nu­kus Evą ir Ma­teo – vi­sus juos pa­g­im­dė pa­kai­ti­nės mo­ti­nos) at­ro­do kaip lai­min­ga šei­ma...

Gi­mus dukrai, Ro­nal­do pas­kel­bė ins­tag­ra­me šią nuo­trau­ką, ku­rio­je jis – su Ge­or­gi­na, nau­ja­gi­me ir sū­nu­mi Ro­nal­do jau­nes­niuo­ju

Dau­gia­vai­kis tė­tis: šios va­sa­ros pra­džio­je Ro­nal­do vi­lo­je ap­si­gy­ve­no JAV pa­sau­lį išvy­dę dvy­nu­kai Eva ir Ma­teo

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.