E

Zmones - - Mados Prognozė -

las­tin­go ir prak­tiš­ko sin­te­ti­nio au­di­nio, švel­nu­tės zom­šos ar net ak­so­mo, ag­re­sy­vaus ir sek­su­alaus PVC, tra­di­ci­nės odos, juo­di, spal­vo­ti ar raš­tuo­ti, aukš­ta­kul­niai ar plokš­čiu pa­du – bo­tfor­tų mo­de­lių la­bai daug ir jie kalba be ga­lo įvai­ria mados kalba. Ta­čiau juos avi vi­sos – nuo dvi­de­šimt­me­tės Hai­ley Bald­win iki šei­mos mo­ti­nos Kris Jen­ner, ku­riai ką tik su­ka­ko še­šias­de­šimt dve­ji. Fak­tas vie­nas: bo­tfor­tai šian­dien – nau­jie­ji lai­ve­liai. Ir net­gi ka­dai­se pa­smerk­ti bal­ti vėl grį­žo į ma­dą.

Dai­ni­nin­kė Eve­li­na Young Céli­ne Dion Hai­ley Bald­win Va­le­ry Kauf­man

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.