Ele­gan­tiš­ka mė­sai­nių šven­tė

Zmones - - Žvaigždynas - Da­riaus Ku­čio nuo­trau­kos

Ne­se­niai „Ra­ma­dos“pa­va­di­ni­mą į „Im­pe­rial Ho­tel & Res­tau­rant“pa­kei­tu­sia­me vieš­bu­ty­je įsi­kū­ru­sio po­pu­lia­raus ba­ro „Ca­li­for­nia“8-ojo gim­ta­die­nio pro­ga su­k­vies­ti nuo­la­ti­niai lan­ky­to­jai bu­vo vai­ši­na­mi įvai­riau­siais mė­sai­niais – pa­va­di­ni­mas įpa­rei­go­ja šven­tes švęs­ti ame­ri­kie­tiš­kai. Pa­si­ro­do, ele­gan­tiš­ko­je ap­lin­ko­je su ele­gan­tiš­kais sve­čiais ir bur­ge­rių šven­tė ga­li bū­ti ele­gan­tiš­ka.

„Im­pe­rial Ho­tel & Res­tau­rant“šei­mi­nin­kui Ole­gui Va­si­nui – ope­ros so­lis­tės No­me­dos Kaz­lauskai­tės-Kaz­laus svei­ki­ni­mai

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.