Di­de­lis, lyg vi­sas gy­ve­ni­mas

Zmones - - Žvaigždynas - Vi­gan­to Ovad­ne­vo nuo­trau­kos

3 me­tai ir 8 mė­ne­siai – tiek už­tru­ko lie­tu­vių ta­py­bos ko­ri­fė­jaus Ša­rū­no Sau­kos ant­ro­jo al­bu­mo „Ša­rū­nas Sau­ka“ren­gi­mas. 3 ki­lo­gra­mai ir 800 gra­mų – tiek sve­ria me­ni­nin­ko kū­ry­ba, ap­iman­ti pe­rio­dą nuo stu­den­tiš­kų lai­kų iki šių die­nų. Di­de­lis, lyg vi­sas gy­ve­ni­mas, al­bu­mas bu­vo pri­sta­ty­tas Na­cio­na­li­nė­je dai­lės ga­le­ri­jo­je.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.