En­de­rio žai­di­mas

RO­MAN­TI­NĖ KO­ME­DI­JA. JAV, 2008. Rež. An­ne Flet­cher. Vaid. Kat­he­ri­ne Hei­gl

Zmones - - Anonsai Tv Programa -

Dž­ei­nė – ro­man­tiš­ka ne­sa­va­nau­dė idea­lis­tė. Gal­būt dėl to 27 kar­tus bu­vo pa­mer­ge drau­gių ves­tu­vė­se, bet nie­ka­da ne­su­si­mąs­tė apie sa­vą­sias. Vie­ną die­ną už Dž­ei­nės bo­so, ku­rį ši slap­ta įsi­my­lė­ju­si, su­si­ruo­šia te­kė­ti jau­nes­nio­ji jos se­suo. Kaip pa­sielgs Dž­ei­nė? (En­der’s Ga­me) Ma­žai be­trū­ko, kad Že­mę bū­tų nu­ka­ria­vę at­ei­viai iš kos­mo­so for­mi­kai. Nuo to lai­ko žmonės už­au­gi­no ypa­tin­gų ga­lių tu­rin­čių gy­ven­to­jų kar­tą. Vie­nas stip­riau­sių – En­de­ris stos į žūt­bū­ti­nį mū­šį su for­mi­kais.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.