Ma­no iš­ta­kos

FANTASTINĖ RO­MAN­TI­NĖ DRA­MA. JAV, 2014. Rež. Mi­ke’as Ca­hil­las. Vaid.: Mi­cha­elas Pittas, Ast­rid Ber­gès-Fris­bey

Zmones - - Anonsai Tv Programa -

(I Ori­gins) Jau­nas moks­li­nin­kas ty­ri­nė­ja žmo­gaus akių evo­liu­ci­ją. Jis įsi­ti­ki­nęs, kad dvie­jų vie­no­dų po­rų akių tie­siog ne­ga­li bū­ti. Ta­čiau ko­dėl pra­ėjus sep­ty­ne­riems me­tams po jo žmo­nos žū­ties pa­sie­kia ži­nia, kad In­di­jo­je yra mer­gi­na iden­tiš­ko­mis kaip ve­lio­nė aki­mis?

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.