ŠAULYS (XI 23–XII 21)

Zmones - - Horoskopas -

GALIMI VARIANTAI. Jū­sų ener­gi­ja, veik­lu­mas, net tam tik­ras ap­suk­ru­mas tvar­kant da­ly­ki­nius rei­ka­lus ga­li su­si­dur­ti su kliū­ti­mis. Ga­li­mos dvi iš­ei­tys: ar­ba pa­lauk­ti, kol vis­kas su­si­tvar­kys (ke­lias die­nas), ar­ba vis­ką da­ry­ti su ge­le­ži­ne kant­ry­be. Ko ge­ro, re­zul­ta­tas bus tas pats. Da­lį sa­vait­ga­lio no­rė­sis skir­ti drau­gams, da­lį – šei­mai ir na­mams.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.