LIŪTAS (VII 23–VIII 22)

Zmones - - Horoskopas -

PROGOS. Ga­li bū­ti, kad ne dar­bai rū­pės, – pra­si­de­da ru­dens pra­mo­gų se­zo­nas, be­liks tik pa­si­nau­do­ti pro­go­mis, o jų bus vis dau­giau. Taip pat da­bar – ge­ras me­tas tvar­ky­ti, puoš­ti na­mus, steng­tis, kad ten bū­tų jau­kiau. Vis dar pa­tiks ju­dė­ti grei­tai, vai­ruo­ti „ata­kuo­jan­čiu“sti­liu­mi. Ki­tos sa­vai­tės vi­du­ry­je bus sun­ku bū­ti ap­dai­riems ir at­sar­giems.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.