VĖŽYS (VI 22–VII 22)

Zmones - - Horoskopas -

ASMENINIAI REI­KA­LAI. At­ro­do, di­de­lių nau­jie­nų ne­bus, smar­kiau pa­dir­bė­ti pri­reiks ne­bent ki­tos sa­vai­tės vi­du­ry­je. Vis dar pa­lan­kus me­tas tęs­ti dar­bus na­mie, bet ki­tos sa­vai­tės vi­du­ry­je bus svar­bu lai­ku su­sto­ti ir lai­ky­tis sau­gu­mo tech­ni­kos tai­syk­lių. Lau­kia ir ne­ma­žai pra­mo­gų. Bū­si­te kū­ry­biš­ki, dėl to bus leng­va su­ža­vė­ti esan­čius gre­ta. TAIKINIAI. Bū­si­te to­kie pat drą­sūs, ener­gin­gi ir veik­lūs, lin­kę prie tiks­lo ženg­ti tie­siai, kaip ir iki šiol. Kliū­čių bus vis ma­žiau, tad iš tie­sų svar­biau­sia da­bar – tin­ka­mas tai­ki­nys, tiks­las. Be­je, vie­nu tai­ki­niu ga­lė­tų bū­ti ir fi­nan­si­nė nau­da – at­ro­do, šio­je sri­ty­je ly­dės sėk­mė. Su drau­gais rū­pi­mus klau­si­mus ap­tar­ti bus sun­kiau, ne vi­suo­met pa­vyks.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.