Luxemburger Wort

Scouts-traditioun­en eben anescht

D’scoute vum Grupp Hoga hunn hire Memberen e „Lëtz Scouts Pack“offréiert

-

Lëtzebuerg. De Moment steet duerch de Covid-19-virus d’welt um Kapp. Villes huet mussen ofgesot ginn, esou och den traditione­lle Fakelzuch um Virowend vun Nationalfe­ierdag an der Stad.

Eigentlech sollten d’scoute vum Grupp Hoga vun der FNEL sech zesumme mat villen anere Veräiner an de Stroosse vun der Stad versammele­n an e Fakelzuch zu Éiere vum Groussherz­og ofhalen.

Dëst Joer ass dës Traditioun awer Affer vum Virus ginn, an huet mussen ofgesot ginn. D’hoga-scoutewoll­ten dëst awer net ganz akzeptéier­en an hunn sech geduecht, datt si hire Memberen an och Bekannten d’méiglechke­et géife ginn, fir de Virowend vun Nationalfe­ierdag doheem kënnen ze feieren. Mat engem „Lëtz Scouts Pack“, an deem nieft Grillflees­ch eppes ze drénken, e Puzzle an och e Stéck Fackel esou wei e Lampion fir en private Fakelzuch dra waren. All Member konnt esou zu Éiere vum Groussherz­og an dem Land eng Fackel doheem am Gaart ufänken.

Hoga FNEL Scouten a Guiden

via mywort.lu

 ??  ?? Déi Jonk hu sech eppes afale gelooss, fir Nationalfe­ierdag awer kënnen d’fakelen unzefänken.
Déi Jonk hu sech eppes afale gelooss, fir Nationalfe­ierdag awer kënnen d’fakelen unzefänken.
 ??  ??

Newspapers in German

Newspapers from Luxembourg