Luxemburger Wort

Hiert Affer ass net vergiess

Gedenkzere­monie mat Nidderleeë vu Blummen

-

Biebereg. Bekanntlec­h konnten dëst Joer keng Festivitéi­te fir den Nationalfe­ierdag stattfanne­n.

Trotzdeem huet de Schäffen- a Gemengerot aus dem Préizerdau­l um Virowend vun Nationalfe­ierdag drop gehalen, fir eng Gerbe beim Denkmal nidderzele­eën, fir deenen ze gedenken, déi hiert Liewe

fir d’fräiheet vum Land an deene battere Krichsston­ne geaffert hunn.

Bei dëser Geleeënhee­t huet de ganze Gemengerot dem Grandduc Henri a senger Famill hiren déifste Respekt an hir opriichteg Gléckwënsc­h ausgesprac­h.

Charles Reiser via mywort.lu.

 ??  ??

Newspapers in German

Newspapers from Luxembourg