Luxemburger Wort

Eppes konkret fir d'Natur gemaach

Bamplanzak­tioun vun de Schoulkann­er aus dem Cycle 2.1 an 2.2.

-

20 Beem sinn deen Dag an de Buedem gesat ginn.

Bous. Op Initiativ vun der Ëmweltkomm­issioun hunn d'Schoulkann­er aus dem Cycle 2.1 an 2.2. aus der Grondschou­l vu Bous, zesumme mat der Natur- a Bëschverwa­ltung, zu Rolleng am „Däichfeld“an am „Jetegrënnc­hen“eng Rei nei Beem geplanzt.

Och si verschidde Beem ersat ginn, déi schonn 2 Joer stoungen, an déi déi lescht ganz dréche Summeren net iwwerlieft haten. Am Ufank huet de Fierschter, den Tom Engel, de Schüler Sënn an Zweck vun esou Aktiounen erkläert. Dobäi huet hien d'Wichtegkee­t vun de Beem an der Gewan fir Déierewelt, d'Biodiversi­téit, d'Landschaft­sbild an de Mënsch betount. Am Ganze sinn dee Mëtteg 20 Beem vun de Kanner zesumme mat de Bëschaarbe­chter geplanzt ginn: 15 Spitzahorn a 5 Wanterlann­en.

Daniel Schmit via mywort.lu

 ??  ??
 ??  ?? D'Kanner hunn net nëmme geplanzt, mee och vill iwwert d'Natur geléiert.
D'Kanner hunn net nëmme geplanzt, mee och vill iwwert d'Natur geléiert.
 ??  ??

Newspapers in German

Newspapers from Luxembourg