Luxemburger Wort

Chrëschtuu­cht mol anescht

De Menü gouf heem geliwwert

-

Rouspert. All Joers invitéiert d'Sport- a Familljeko­mmissioun all d'Awunner ab 60 Joer aus der Gemeng Rouspert-Mompech op d'Chrëschtuu­cht.

Leider konnt wéinst den aktuelle sanitäre Mesuren dës flott Manifestat­ioun net stattfanne­n.

D'Kommissiou­n huet dofir ugebueden, de Leit de komplette Menü mat engem klénge Kaddo heemzebrén­gen.

Ronn 210 Menüen si vun 20 Benevolle verdeelt ginn.

Commune de Rosport-Mompach via mywort.lu

 ??  ?? Déi Benevole vun der Sport- a Familljeko­mmissioun hate vill ze dinn.
Déi Benevole vun der Sport- a Familljeko­mmissioun hate vill ze dinn.

Newspapers in German

Newspapers from Luxembourg