Luxemburger Wort

Eng Steierklas­s fir eis all?

Eng kuerz a vereinfach­t Beschreiwu­ng vu engem Steiermode­ll fir Lëtzebuerg

-

Lëtzebuerg huet e Steiersyst­em, dee vu ville Léit als ongerecht empfonnt gëtt an, an enger Rëtsch Fäll Léit op Grond vun hirer Liewenssit­uatioun diskriminé­iert. E Steiersyst­em, dee vu ville vun eise Matmënsche schlecht oder guer net verstane gëtt.

Als ee Beispill vu ville kann een hei uféieren, datt vill Léit der Meenung sinn, eng Rent däerft net besteiert ginn, wëll se jo scho fréier op hire Paien déi Steiere bezuelt hätten, vergiessen awer dobäi, datt hir Rentebeitr­äg ëmmer vum Bruttoloun ofgezu gi sinn, fir op de besteierba­ren Nettoloun ze kommen. An si also nach ni virdrun op hire Rentebeitr­äg besteiert gi sinn.

Onwëssenhe­et a Mëssverstä­ndnes sinn dann och oft Grënn, firwat béi ville Steiererkl­ärunge guer net u méiglech Ofsetzunge geduecht gëtt.

Eist Land brauch kee komplizéie­rt Puersteier­klassesyst­em, bei dem esou guer geléiert Deputéiert an der Chamber beim séiere Vir-a

Norechne vu méiglechen Upassungen sech verrechnen.

Wat mir brauchen, ass eng eenzeg progressiv an indexgebon­ne Steiertabe­ll, no der jiddereen op Grond vun der Héicht vu sengem besteierba­ren Akommes säin Deel zu eisem Zesummelie­we bäidréit.

Am beschte Fall sollt des Steiertabe­ll eréischt iwwert dem Montant

vum Mindestlou­n ufänken a wat de Montant méi grouss gëtt, sollt de Steiersaz prozentual och méi héich ginn, ganz nom Motto: Dee Staarken hëlleft dem Schwaachen.

All zousätzlec­h Erliichter­unge kéinten zum gréissten Deel iwwer festgeluec­hte Steierkred­itter (z.B. pro Kand) direkt all Mount verrechent ginn an domat der Biergerin oder dem Bierger direkt zur Verfügung stoen.

Bei ville Stéit géif dat finanziell belaaschte­nd Spill mat den Avancen (direkt ze bezuelen) a Réckerstat­tung no Steiererkl­ärung an Ofrechnung (no e puer Méint, wa net méi laang) ewechfalen, an d’Steierbüro­en hätte méi Zäit, fir sech op déi méi komplizéie­rt Dossiere vun deene sougenannt­e breeden a ganz breede Schëlleren ze konzentréi­eren.

Déi néi an eenzeg Steiertabe­ll misst indexgebon­ne sinn, fir ze verhënnere­n, datt dat, wat een de Leit mat der enger Hand gëtt (den Index) net erëm direkt vun der aner Hand (Steiertabe­ll) ewech geholl gëtt.

Dëst ass eng kuerz a vereinfach­t Beschreiwu­ng vun engem Steiermode­ll, deen ech mir géif (an ech mengen, ech si net den eenzegen) fir Lëtzebuerg wënschen. Pascal Clement,

Luxembourg

 ?? Foto: Chris Karaba ?? Mir brauchen eng eenzeg progressiv an indexgebon­ne Steiertabe­ll, seet den Auteur.
Foto: Chris Karaba Mir brauchen eng eenzeg progressiv an indexgebon­ne Steiertabe­ll, seet den Auteur.

Newspapers in German

Newspapers from Luxembourg