Luxemburger Wort

Ee „wäissen Elefant*“fir d’Place de la Gare?

Ass een ënnerierde­sche Parking fir e puer Dausend Vëloen sënnvoll a nohalteg?

-

Ass een ënnerierde­sche Parking fir e puer Dausend Vëloen op der Place de la Gare wierklech sënnvoll a nohalteg?

– De Käschtepun­kt an de Ressourcev­erbrauch fir dee Bau wären immens héich.

– Wéi bei all ënnerierde­sche Parking ass et duerno net méi méiglech grouss Beem op där Plaz ze planzen.

– Onnéideg Energiever­bëtzung fir

Klimatiséi­erung a Belëftung. – D’Konsequenz­e bei engem Brand an engem ënnerierde­sche Parking mat villen e-Bike kéinten dramatesch sinn...

Dobäi ass et net wéi wann et keng Alternativ­en zu dësem “wäissen Elefant” géife ginn:

Op där aner Säit vum Gebai vun der Gare, vis-à-vis vum neie Postgebai, ass eng grouss trostlos Bëtongswüü­st mat zwee Autobusqua­ien an dem Tracé vum Tram. Op dëser Plaz kéint mat vill manner Käschten een iwwerierde­scht Parkhaus fir Vëloen entstoen, mat integréier­ter Gare routière, änlech wéi de Parking Gernsback um

Kierchbier­g. Dat hätt och evident Virdeeler fir d’Busbenotze­r, souwuel am Summer wéi am Wanter! Eng begréngte Fassad wär en zousätzlec­hen Atout fir d’ganz Place de la Gare.

Doriwwer eraus muss een sech allerdéngs grondsätzl­ech Froe stellen, betreffend d’Ausmoosse vun deem geplangte Vëlosparkh­aus.

Misst een net mol fir d’éischt dofir suergen datt all Gare iwwer Land ee séchere Vëlosparki­ng hätt? Domadder géif evitéiert ginn datt Vëloen onnéideg mam Zuch transporté­iert ginn.

An där ganzer Debatt kënnt awer virun allem d’Situatioun vun de Foussgänge­r, déi op der Place de la Gare ëmmer méi onzoumuttb­ar gëtt, sou gutt wéi guer net vir.

Den ëffentlech­e Raum ass vill méi wéi nëmmen e Verkéierss­ystem!

Vicky Mertens, Lëtzebuerg-Gare

 ?? ??

Newspapers in German

Newspapers from Luxembourg