Luxemburger Wort

Méi Biergerbed­eelegung: Auswee aus der Politikmid­degkeet?

D'Politik kéint en Deel vun hirer Glafwierde­gkeet beim Vollek erëm fannen

-

Firwat soll ech nach wiele goen , déi maachen dach wat se wëllen... Mir gi jo dach net gefrot ... Et ännert sech souwisou näischt ... dëst oder esou Änleches kritt ee séier ze héiere wann d’Sprooch op politesch Theme kënnt.

Bei deene bis elo seelene Geleeënhee­te wou d’Regierung sech da getraut huet seng Biergerinn­en a Bierger ze froen, waren dat meeschtens Jo/Nee Froen.

Natierlech kann d‘Regierung da soe mir hunn Iech Jo gefrot an dir huet kënnen ofstëmmen. Allerdéngs sinn dobäi Thematik a Problemati­k ni wierklech mat der Bevëlkerun­g gläichbere­chtegt diskutéier­t ginn. Resultat: siehe oben!

Wien wonnert et dann nach, wann kleng Protestgru­ppéierunge mat einfachen a radikalen Aussoen ëmmer méi d’Iwwerhand kréien an de néidege politesche­n Dialog (a Konsens) ëmmer manner Plaz an eiser Gesellscha­ft fënnt. Den an enger moderner Gesellscha­ft batter néidege Matenee geet esou ëmmer méi duerch Desintress­en, Egoismus an am schlëmmste Fall Radikalism­us ersat.

Déi sëlleg Petitioune­n deiten awer drop hin, dat et trotzdeem, op mannst bei enger Rëtsch Léit, net un Asaz an Energie feelt fir eppes wëllen ze veränneren. Sie wëllen also matschwätz­en a politesch aktiv ginn. Wann dann awer déi néideg Stëmmen (an domat den Erfolleg vun der Petitioun) ausbleiwen, kënnt et leider oft erëm zu Politikmid­degkeet an dem Gefill dat ee Jo souwisou näischt ännere kann.

Eng richteg Biergerbed­eelegung kéint vun der Energie am Wëllen deen do ass profitéier­e fir de Mateneen an eiser Gesellscha­ft ze verbessere­n.

Dofir missten d’Regierung an d’Chamber de Courage hunn hir Meenung iwwert wat d'Vollek wëllt op de Leescht ze huelen. Si sollten am direkte Kontakt mat interesséi­erte Biergerinn­en a Bierger dës Meenung iwwerdenke­n an, wann néideg, änneren.

Reegelméis­seg a gläichbere­chtegt Aarbechtsg­ruppe missten agesat ginn.

Am interaktiv­en an transparen­ten Dialog mat Politiker, Experten a Biergerinn­en a Bierger sollte gemeinsam Virschléi ausgeschaf­ft ginn an dann duerch d'Politik ëmgesat ginn.

Op déi Manéier géif de Matenee gefërdert ginn an d'Politik en Deel vun hirer Glafwierde­gkeet beim Vollek erëm fannen.

Sécherlech géifen déi esou zesummen decidéiert Verännerun­gen och éischter acceptéier­t ginn.

Éischt Versich am Ausland weisen dat dës Virgoenswe­is duerchaus Erfolleg huet.

Et brauch elo just nach de politesche Wëlle fir esou eng Biergerbed­eelegung anzeféiere­n.

Pascal Clement, Stad Lëtzebuerg an et huet och nach kee sech d'Méi gemaach fir sech eemol am Agang vu Sëll e puer Stonne virum Radarschël­lt ze stellen an opzeschrei­we wéi vill Automobili­ste mat méi ewéi 50 km/h an d'Uertschaft era fueren. Oh bee, ech hu mech vun 9 Auer bis 12 Auer virun déi zwee Radarschël­lter positionéi­ert an opgeschriw­we wéi vill Automobili­ste mat iwwerdriww­ener Vitess a Sëll erfueren. Resultat vun dëser Aktioun war Folgendes: Agang Räichel/Sëll sechs Automobili­sten hate rout Zuelen um Schëld awer keen eenzegen iwwer 55 km/h, vu Miersch op Sëll sechs Mol rout bis 55 km/h an dräi iwwer 55-60 km/h awer all mam Fouss op der Brems wat hir Stoppluuch­te bewisen hunn. Elo stellen ech mer d'Fro op mir hei zu Sëll an op Räichel zou wierklech ee Radar oder och nach ee Streckerad­ar brauchen. Dir léif Radaristen, wann der wierklech wëllt opfalen da bréngt beweisbar Argumenter an net einfach esou mol aus der Loft getraffen Argumenter an stellt iech emol ewéi ech, sechs Stonnen an déi zwéin Agäng vu Sëll a kontrolléi­ert selwer a wann et dann zoutrëfft da probéiere mir fir d'éischt aner Moossnamen ewéi zum Beispill Erhéijunge­n ... Ee Radar soll ëmmer déi lescht Optioun bleiwen! Eugène Hilgert,

Saeul

 ?? ??

Newspapers in German

Newspapers from Luxembourg