Luxemburger Wort

Alain Lux (Louis) zum Gedenken

-

Jo, et geet virun, mais et geet anischt virun. D’Mähdresche­r stinn erëm an der Hall, de Kaarschnat­t 2022 ass gelaf.

Zu Brotebaach war et zwee Joerzingte­n de Louis, den e groussen Deel vom Ackerland geméint hot, dat war e von senge groussen Hobbyen, et war eng von senge grousse Leidenscha­ften.

Et kann a wëll een et eigentlich néck gleewen, de Louis war dës Saison néck méi derbäi. De 24. Abrëll Sonndesmoi­es ass den Helikopter géint 11 Auer an der Groussgaas­s gelant, kuerz drop gung d’Nooricht durrich d’ganzt Duerf.

„Komm séier rop et ass beim Louis.“Dunn déi schrecklic­h Nooricht, de Louis ass gestuerwen, an daat am bléienden Alter von nëmmen 38 Joer hot d’Famill an eis all geschockt. Fassungslo­s an onendlich traurig, verbonne mat andauernd deene selwischte Froe firwat eise Louis. Heen haat dach kengem eppes gedun, an esou jonk.

Gester Owend war ewer nach alles an der Rei ….

E joviale Mënsch den eis Duerfgemei­nschft zesoame gehaal hot, de Freed vermëttelt hot a wann Hee konnt hëllefe wou e grad gebraucht gouf konnt een zu all Moment op Heen zréck gräifen.

„Sou lo ho mer daat o rem gepackt lo ass deen och zefridden‘‘ daat war säi Sproch.

De Louis war iwwerzeegt­e Junggesell,

d’Motorsee, d’Heckeschéi­er ëmmer an der Jeep, esou ze soen de Gäertner vom ganzen Duerf, da war Heen a sengem Element.

Grad esou beléift wéi Heen zu Brotebaach war, war Heen och als Gäertner op der Gemeng Wëntger aktiv.

Hëllefsber­eet, kompetent an alle Beräicher, a seng sympathesc­h Aart a Weis sënn onvergeess­lich a bleiwen och do an enger schéiner Erënnerung.

Heen hot Jidderenge­m den néidige Respekt entgéint broacht.

Geselligke­et war Him wichtig, dofir war Heen och a verschidde­ne Veräiner ganz aktiv.

Bei alle Fester (Flower-Power, Baurefest, Oldtimertr­aktortour ...) zu Brotebaach, de Grillmeest­er war de Louis, déi Passion hat Hee vo sengem Monni dem Neckel. Kotelettë gi selwer gewürzt a gegrillt da wosse mer waat drop ass daat war seng Devise.

Merci Louis schéin Zäit.

Merci denger Mamm dem Lucienne an dengem Brugder Frank datt mer der am Krees von dénge Léifsten an dem schwéiere Moment Sonndesmoi­es konnten zesoamen Äddi soen.

D'Bloume vom Begräfnis op dengem Graaf hon nie opgehaal mat bléien, et hot een den Androck Sie vermëttele­n deng flott a korrekt Art a Weis, wéi's Du mat Eis zesoame geliewt hos.

Äddi Louis a villmools Merci fir all déi schéi Momenter, bei der Orbicht am Veräinslie­wen an dorno beim Patt.

Rouh elo stëll bei dengem Papp dem Albert, an dem Duerf wou Jiddereen dech gären haat an nie wäert vergessen.

Mat déiwem Respekt,

Carlo Weber, President Veräiner

vo Brotebaach fir eng richtig

Hëllefsber­eet a kompetent an alle Beräicher ...

 ?? ??

Newspapers in German

Newspapers from Luxembourg